การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับเป็นผู้ประกอบการ

Tourism Business Management for Entrepreneurship

ความหมายของธุรกิจ องค์ประกอบการจัดตั้งธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ความสำคัญของการจัดการ หลักกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การคิดต้นทุน การออกแบบธุรกิจท่องเที่ยวขั้นพื้นฐาน การท่องเที่ยวและการบริการ
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องสาขาการท่องเที่ยว โทร.084-2953649  3.2  e-mail: thanyaphorn.v@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 1.4 มีวินัยมีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
-  เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ -  อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน -สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่โปรแกรมวิชา/คณะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคาราวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์ - การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงาน -นักศึกษาประเมินตนเอง
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการ บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย
-  บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง -  อภิปรายหลังการทำกิจกรรม หรือสถานการณ์จำลอง -  การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า -  การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่เรียน และนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ -การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้  (Problem – based Learning)
- การทดสอบย่อย - การสอบกลางภาคและปลายภาค - รายงานและการนำเสนอรายงานในชั้น เรียน
3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมทั้งหาแนวทางป้องกันแก้ไขทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 3.2 สามารถสาธิต ทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจ 3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ 3.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ
-  ร่วมกิจกรรม สถานการณ์จำลอง บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายกลุ่ม  พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน - ฝึกการเขียนรายงานอย่างเป็นขั้นตอนและหาแนวทางแก้ไขได้ (Solving Problem)
- รายงานและการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน -ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
4.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 4.2  สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัย
4.2 วิธีการสอน-จัดกิจกรรมกลุ่มในการทำรายงานหรือสถานการณ์จำลอง แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ
- นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  -ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้
5.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีสิทธิภาพ 5.2 สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ 5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.4 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
-  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง -  นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BOATH163 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,1.2,1.3,1.4,3.1,3.2,3.3,3.4 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-18 10%
2 4.1,4.2 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
3 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,3.4 การทดสอบย่อย 3 ครั้ง 4,6,11 10%
4 3.1,3.2,3.3,3.4,4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4 การนำเสนองาน/การรายงาน 14 20%
5 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,3.4 การสอบปลายภาค 18 30%
ฉันทัช  วรรณถนอม. การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว.โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว,                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 2547. นิคม   จารุมณี . การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว . กรุงเทพ ฯ :โอเดียนสโตร์, 2536 สุภาพร มากแจ้ง . หลักมัคคุเทศก์ .กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539 นุชนารถ  รัตนสุวงศ์ชัย และคณะ : กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8 :               สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2548 จิระวัฒน์  อนุวิชชานนท์  :  การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ  :  บริษัทธรรมสาร  :  2554 สมชนก ภาสกรจรัส. การจัดการเชิงเปรียบเทียบ: เอราวัณการพิมพ์. 2561.
กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล.   การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่. ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2560.
ธงชัย สันติวงศ์. การจัดการ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2559).
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เอกสารการสอนชุด. กฎหมายทั่วไปในบริบทการท่องเที่ยว. เชียงใหม่: คณะพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2552
 
       
ข้อมูลจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ศึกษาข้อมูลด้านธุรกิจนำเที่ยว อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลด้านการเป็นผู้ประกอบการ อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 2.ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล-คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 3.ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนด้วยตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
1.การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 2.การวิเคราะห์ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 3.การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับรุ่นต่อไป
1.ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 2.(อาจ) ให้กรรมการทวนสอบ สุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน 3.เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนด 4.(อาจ) จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือข่าย) 5.สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ
1.นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 2.นำผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง