กระบวนการผลิต

Manufacturing Processes

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางกระบวนการผลิต เช่น กรรมวิธีการหล่อ การขึ้นรูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล และการเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อนเช่น โลหะกับการขึ้นรูป พอลิเมอร์กับการขึ้นรูป หลักมูลของการประเมินราคาทางด้านกระบวนการผลิต 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานของทางวิศวกรรม อันเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
            ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางกระบวนการผลิต เช่น กรรมวิธีการหล่อ การขึ้นรูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล และการเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อนเช่น โลหะกับการขึ้นรูป พอลิเมอร์กับการขึ้นรูป หลักมูลของการประเมินราคาทางด้านกระบวนการผลิต
๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
            ผลการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาเรียนสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
            ๑ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา
            ๒ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาได้
            ๓ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
                                    ๑  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
                                   ๒ อภิปรายกลุ่มและให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
                                     ประเมินพฤติกรรมที่เข้าเรียนและรายงานที่ได้รับมอบหมาย
                        มีความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน เช่นกรรมวิธีการหล่อ   การขึ้นรูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล  การเชื่อมประสาน  การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต
                         บรรยาย  อภิปราย  นำเสนอรายงาน   
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        พัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ และมีแบบแผน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
                        - งานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        - พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                        - มอบหมายรายงานเป็นรายบุคคล
                        - งานที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาคำนวนหาความเร็วรอบ อัตราการป้อน และความเร็วตัด
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
งานมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
๑   กุณฑล  ทองศรี.  กรรมวิธีการผลิต.  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,  2547. ๒ เฉลิมขวัญ  ถรุชบุญยงค์.  การบัญชีเพื่อการจัดการ.  กรุงเทพฯ:  บริษัทซีเอ็ดบูเคชั่น จำกัด  , 2554. ๓   ชลิตต์  มธุรสมนตรี และคณะ, กระบวนการผลิต, ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,2524 ๔  ณรงศ์ศักดิ์  ธรรมโชติ.  วัสดุวิสวกรรม.  กรุงเทพฯ  บริษัทซีเอ็ดบูเคชั่นจำกัด , 2549. ๕ Benjamin W. Niebel, Alan B. Draper and Richard A. Wysk, 1989, Modern Manufacturing Processes Engineering, McGraw-Hill, New York. ๖   B. H. Amstead, Phillip F. Ostwald and Myron L. Begeman, 1986, Manufacturing Processes, John Wiley & Sons, Singapore. ๗  David L. Goetsch, 1991, Modern Manufacturing Processes, Delmar Publishers,  New York. ๘   Dave Smith, 1986, Welding Skills and Technology, McGraw-Hill, Singapore. ๙   Gower A. Kennedy, 1976, Welding Technology, Howard W. Sams &  Co.Inc., Indianapolis. ๑o  John R. Wright and Larry D. Helsel, Introduction to Materials & Processes, Delmar Publishers, New York. ๑๑ Mikell P. Groover, 1996, Fundamentals of Modern Manufacturing : Materials,  Processes and Systems, Prentice-Hall International Inc., USA. ๑๒ Serope Kalpakjian, 1995, Manufacturing Engineering and Technology,  Addison-Wesley Publishing Company, New York
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อ