ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์

Chinese for Tourist Guide

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์ ข้อแนะนำ ข้อห้าม การเจรจราต่อรอง การประสานงานและการรับเรื่องร้องทุกข์การนำเที่ยว
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบประโยคในการให้ข้อมูลแห่งท่องเที่ยว
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จากการลงมือปฏิบัติจากสถานที่จริงได้
คำศัพท์ สำนวน รูปแบบภาษา ฝึกปฏิบัติ ใช้ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์ในการจัดนำเที่ยว บรรยาย นำชม และการใช้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การให้ข้อแนะนำและข้อห้าม การเจรจาต่อรอง การประสานงานติดต่อ และการรับเรื่องร้องทุกข์ และปฏิบัติการใช้ ภาษาจีนในสถานที่จริง
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยประกาศในชั้นเรียน ผู้เรียนนัดหมายกับอาจารย์ประจำวิชาก่อนล่วงหน้า
มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
มอบหมายงานให้ทำด้วยตนเอง ไม่ลอกงานผู้อื่น ไม่ทุจริตในการสอบ เข้าชั้นเรียน ส่งงานและเข้าสอบตามเวลา
การเข้าชั้นเรียน ผลงานที่ได้รับมอบหมาย  ผลการสอบ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในการนำเที่ยว
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษาจีนที่ใช้ในการนำเที่ยว
3.มีความรู้ ความข้าใจทักษะภาษาจีนในการนำเที่ยว
1. ศึกษาล่วงหน้าตามหัวข้อที่มอบหมาย
2.เข้าฟังบรรยายสรุป
3. มอบหมายงานให้ฝึกทักษะ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค ปลายภาค งานที่มอบหมาย
1. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้
2.สามารถสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการนำเที่ยวได้
1. ให้ผู้เรียนเลือกสถานการณ์การด้วยตัวเอง
2. ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเอง
3.นำเสนอผลงานที่ศึกษาค้นคว้า
1. การนำเสนอผลงานทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม
2.การตอบคำถามของเพื่อนร่วมชั้น
1.การศึกษาด้วยตัวเองตามหัวข้อที่เลือก
2.การนำเสนอผลงานของผู้เรียนหน้าชั้นเรียน
มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
การตอบข้อสงสัยของเพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์
1.ใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
2.ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้
3.ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียนและนำเสนองานได้
มอบหมายงานเพื่อฝึกฝนการแนะนำ การให้ข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
จากการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติ
ผู้เรียนนำเสนองานตามหัวข้อที่สนใจได้
ให้ผู้เรียนเลือกแหล่งท่องเที่ยว วิธีนำเสนอ แหล่งท่องเทียวตามความสนใจ
จากการนำเสนอผลงาน 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มอบหมายงานให้ทำด้วยตนเอง ไม่ลอกงานผู้อื่น ไม่ทุจริตในการสอบ เข้าชั้นเรียน ส่งงานและเข้าสอบตามเวลา 1. ศึกษาล่วงหน้าตามหัวข้อที่มอบหมาย 2.เข้าฟังบรรยายสรุป 3. มอบหมายงานให้ฝึกทักษะ 1. ให้ผู้เรียนเลือกสถานการณ์การด้วยตัวเอง 2. ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเอง 3.นำเสนอผลงานที่ศึกษาค้นคว้า มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม และนำเสนอหน้าชั้นเรียน มอบหมายงานเพื่อฝึกฝนการแนะนำ การให้ข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน มอบหมายนักศึกษาเลือกแหล่งท่องเที่ยวตามความสนใจและนำเสนอ
1 BOATH153 ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 2.1 แบบฝึกหัดรายบุคคล 1-17 10
2 1.1, 1.2, 2.1, 3.2 สอบกลางภาค 10 30
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 3,5,12,14,16,17 20
4 1.1, 1.2, 4.3 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1-17 10
5 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.3, 3.2, 3.3, สอบปลายภาค 18 30
เอกสารประกอบการสอน;อาจารย์วสุพล ดอกพิกุล
-ไม่มี-
-ไม่มี-
1.การทดสอบย่อยรายบุคคลและแบบกลุ่ม
2. ใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
3. ให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็นโดยการสรุปผลการนำเสนอการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ทักษะการเขียนและการพูด
1. ผลการเรียนและผลการสอบ
2. สัมภาษณ์ผู้เรียน
1. สรุปปัญหาในแต่ละเรื่องที่สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
2. ผลการทดสอบย่อยรายบุคคล ปรับปรุงเป็นรายบุคคล
อาจารย์ในภาควิชาเป็นกรรมการตรวจดูการให้คะแนนการสอบ เพื่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3-4 ปี ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาผู้ประเมิน