ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

Special Problems in Animal Science

1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้  ทฤษฏี  หรือประสบการณ์มาศึกษาทดลองและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเชื่อถือได้
2) ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทดลอง  เขียน  เรียบเรียงตามรูปแบบของรายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบสมบูรณ์  เพื่อการเผยแพร่สู่สังคมได้
3) ผู้เรียนสามารถอธิบายและนำเสนอเนื้อหาข้อมูล  ที่ได้ดำเนินการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลองให้คณะกรรมการและผู้สนใจเข้าใจ  ได้ถูกต้องชัดเจน
เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับโรคสัตว์ต่างๆและการสุขาภิบาลใช้ในสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
การค้นคว้าและดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการทดลองและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ให้นักศึกษาตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้มอบหมายทั้งของตนเอง และผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมายมีวินัยต่อการเรียน   ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนด    เคารพในการแสดงออกทางความคิดของผู้ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่ม และนอกกลุ่ม
         -ใช้การสอนแบบ Active Learning เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถาม หรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มมีกิจกรรม นักศึกษาค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง
         - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
          - เพิ่มการสอนนอกชั้นเรียนโดยให้ศึกษาจากประสบการณ์จริง ในเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจ และหาข้อมูลเชิงประจักษ์
ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และในสถานการณ์ที่สาขาวิชาฯ และคณะ   จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน  การตรงต่อเวลา และการเคารพการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น  การเคารพผู้อาวุโส และอาจารย์  โดยประเมินทั้งแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม
      รู้ และเข้าใจความหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยขนาดเล็กในชั้นเรียนในสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) การสอนแบบคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การสอนบรรยายแบบ  Active Learning เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือกลุ่ม โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเบื้องต้น รวมทั้ง การสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริง
ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน และการสอบวัดความรู้ ทำรายงานรายบุคคล และหรือรายงานกลุ่ม เพื่อประเมินความสนใจการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน     
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่ทราบในชั้นเรียน หรืองานที่มอบหมายให้ค้นหาคำตอบ เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆ 
     ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ศึกษาจากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกำหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหา หรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือ และความเป็นไปได้
ประเมินจากการตอบปัญหาในชั้นเรียน  การสอบประมวลผล การนำเสนอผลงานทั้งแบบรายบุคคล และกลุ่ม
เน้นการทำงานเป็นทีม โดยมีการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะต้องช่วยเหลือแบ่งงานย่อยโดยมอบหมายให้ช่วยกันค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้เขียนรายงาน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาในชั้นเรียน
     สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนโดยมีกิจกรรมทำงานเป็นกลุ่ม และมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามภาระงานที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่นได้ โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
การประเมินจากการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และประเมินผลงานจากรายงานของนักศึกษาทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
-  การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น แผ่น CD ที่บรรจุหน่วยเรียน
          -  การนำเสนอข้อมูลของงานที่มอบหมายให้เข้าใจง่าย ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการทำงาน
            -  การใช้ Power point ในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายทั้งแบบรายบุคคล และรายกลุ่มรวมทั้งการนำเสนอโครงการที่เสร็จสิ้น
           - การคำนวณ
การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลรวมทั้งการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การนำเสนอโดยใช้แผ่นใส เอกสารประกอบการสอน ตำรา PowerPoint ประกอบการสอนในชั้นเรียน  การเลือกวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย อย่างเป็นระบบ หลักการคำนวณ
ประเมินจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงานของนักศึกษา การสอบในชั้นเรียน
เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือกลุ่ม โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเบื้องต้น รวมทั้ง การสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริง
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) การสอนแบบคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การสอนบรรยายแบบ  Active Learning
ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน และการสอบวัดความรู้ ทำรายงานรายบุคคล และหรือรายงานกลุ่ม เพื่อประเมินความสนใจการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การทำรายงานกรณีศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ทางปัญญา ความรับผิดชอบ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา การมอบหมายงาน การบรรยาย การมอบหมายงาน การมอบหมายงาน
1 BSCAG216 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 มอบหมายการเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ การเขียนรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 1-3 10 %
2 การดำเนินการปัญหาพิเศษ การประเมินการดำเนินการปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3-14 50%
3 การสอบประเมินความรู้ในงานปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ การสอบประเมินความรู้ในงานปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 14-17 25%
4 รูปเล่มสมบูรณ์ปัญหาพิเศษตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดำเนินการส่งรูปเล่มสมบูรณ์ปัญหาพิเศษตามแบบฟอร์มที่กำหนด 17 15%
1. เอกสาร คู่มือปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หนังสือ ตามข้อ 6.1 ตำราที่กำหนด
เวปไซด์  E-learning ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้นักศึกษาทุกคนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และเสนอแนะเพื่อ  การปรับปรุงรายวิชา
      จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบตามบทเรียน  ก่อนและหลังจากอ่านบทเรียนครบทุกส่วนแล้ว
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนกลยุทธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  มีการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนใหม่ๆ ทุกปี  อาจารย์ประชุมปรึกษาปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
      สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับขั้นคะแนน โดยการสุ่มรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คะแนนสอบ พฤติกรรมของนักศึกษา รวมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้ร่วมสอนภาคทฤษฎี  เพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ นำเสนอข้อมูลตามลำดับ และหากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในรายละเอียดที่จำเป็น จะมีการนำเสนอในที่ประชุมสาขาวิชาฯ เพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไป