นวัตกรรมอาหาร

Food Innovation

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและแนวคิดของนวัตกรรมอาหาร ประเภทของนวัตกรรม กลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมอาหาร กรณีศึกษานวัตกรรมในงานอุตสาหกรรมอาหาร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Study and practice of roles of food innovation; type of innovation; innovation strategies in food industry, case study in food industry innovation; intellectual properties law.
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล