ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน

English for Working Skills

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน 2. ตระหนักในความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงาน 3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพต่างๆ
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงโดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาด้วยตนเองเพื่อใช้ในการทำงาน และเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อการสื่อสารและการทำงานในสาขาวิชาชีพ Study English vocabulary, expression, structures used in careers and develop English skills: listening, speaking, reading, and writing in order to communicate and work in professional context.
- จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ - ติดต่อทาง online application เช่น Line และ Facebook 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
1.2.1 ให้ความรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ            1.2.2 ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน และส่งภายในเวลาที่กำหนด โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาโดยไม่มีการคัดลอกหรือแอบอ้างผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน            1.2.3 ให้นักศึกษานำความรู้ที่ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มและนำเสนอผลงานเขียนที่สร้างสรรค์และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือชุมชน
1.3.1 การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา            1.3.2 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน            1.3.3 การส่งงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนดทุกครั้ง            1.3.4 การพิจารณาจากผลงานของนักศึกษาที่ไม่ส่งผลในแง่ลบต่อสังคมหรือชุมชน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพต่างๆ และสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย             2.2.1 บรรยายแบบ Active learning และใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) ประกอบการสอนโดยให้นักศึกษาศึกษาความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วทำกิจกรรมประกอบเนื้อหาตามที่กำหนดในบทเรียน             2.2.2 อภิปรายกลุ่มและระดมสมองเพื่อสรุปเนื้อหาที่เรียนเมื่อจบแต่ละบทเรียน             2.2.3 ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อประกอบการสอน เช่น แบบฝึกหัดออนไลน์จากเว็บไซต์ ต่าง ๆ
2.3.1 การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน               2.3.2 การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย               2.3.3 การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง               2.3.4 การฝึกปฏิบัติในบทเรียนออนไลน์               2.3.5 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
            3.1.1 ทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนมาใช้ในงานอาชีพต่างๆ             3.1.2 ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
  3.2.1 ให้นักศึกษาระดมสมองและแสดงความคิดเห็นทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย             3.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากสื่อประกอบการสอน เช่น แบบฝึกหัดออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างๆ
 
3.3.1 การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน             3.3.2 การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย             3.3.3 การสรุปความคิดรวบยอดของแต่ละหน่วยเรียน             3.3.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
           พัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน สังคมภายนอกชั้นเรียน และกลุ่มสังคมอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมการเขียนเพื่อสร้างสรรค์สังคมได้อย่างเหมาะสม
 
 4.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงานต่างๆตามมารยาทสังคมของกลุ่ม สังคมเฉพาะต่าง ๆ        4.2.2 จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม             4.2.3 ทำแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน โดยกำหนดให้นักศึกษาแสวงหาความรู้จากการค้นคว้าหรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มสังคมต่างๆและนำเสนอผลงานกลุ่ม
4.3.1 การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 4.3.2 การพิจารณาจากพฤติกรรมการทำงานภายในกลุ่มของนักศึกษา 4.3.3 การพิจารณาจากผลงานที่มอบหมาย
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
           พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพต่างๆได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5.2.1 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนตามสถานการณ์ที่กำหนด 5.2.2 ให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนผ่านทางบทเรียนออนไลน์และเว็บไซต์ที่กำหนด
5.3.1 การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 5.3.2 การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.4 2.3 3.2 4.1 4.2 4.4 5.3
1 GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3, 3.2 การสอบกลางภาค ปลายภาค 8, 17 25 / 25 เปอร์เซน
2 4.1, 4.2, 4.4, 5.3 การทดสอบย่อย งานหมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม กิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 40 เปอร์เซน
3 1.1, 1.2, 1.4 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา มีจิตสาธารณะและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดภาคการศึกษา 10 เปอร์เซน
Workplace Success 2 Jamie Blackler
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย      - การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา      - ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง      - ประเมินการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้      - สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน      - สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน      - ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา      - ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
   การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย      - ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียน      - สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม      - สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
  ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่มโดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าหรือไม่มี จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้นหรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน      -  มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และตามความน่าสนใจ      -  ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย         ของกลุ่มผู้เรียนหรือตามที่ได้ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน       - ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาและของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมิน คุณภาพการศึกษาประจำปี