การจัดการระบบสารสนเทศ

Management Information System

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลและการจัดการข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในองค์กร กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล