การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object Oriented Programming

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ การห่อหุ้มข้อมูล การซ่อนข้อมูล ภาวะรูปร่างหลายแบบ การสืบทอด อินเตอร์เฟส แพ็คเกจ การจัดการข้อผิดพลาด เครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล