ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Chinese for Everyday Use

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของภาษาจีน สามารถใช้ประโยคพื้นฐานในการแนะนำตัว และถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลในชีวิตประจำวันได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานของภาษาจีน ด้านไวยากรณ์ ตัวอักษรภาษาจีน และสามารถพูดประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม การทักทาย แบบสั้นๆ
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการออกเสียงในระบบสัทอักษรภาษาจีน คำศัพท์ และประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
(1) มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (4) มีจิตสาธารณะในการทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม (5) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ
(1) สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา (2) จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (3) สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมีผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามี ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ (4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อ เรียนรู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(1) การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต สาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (2) บันทึกและติดตามการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม (3) การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน (4) ประเมินผลงานโดยตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
(1) จดจำ และออกเสียงภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง (2) วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้ (3) เปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ (4) แปลความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (5) สรุปใจความและประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง (6) ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่าง สร้างสรรค์ 7) ประเมินความเหมาะสมของการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารในบริบท วัฒนธรรมข้ามชาติได
(1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ (2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง และสถานการณ์จำลอง (3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ (4) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วม ชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป (5) ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า หาความรู้และ การเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ (6) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะและความสามารถ ภาษาอังกฤษ ตลอดจนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
(1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า (2) ทดสอบย่อยและการสอบปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา (3) การนำเสนอผลงานและการเขียนรายงานรายบุคคล รายคู่ และรายกลุ่ม (4) การสังเกตจากการอภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็น
(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ (2) มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมสากล (3) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ภาษามาวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และสามารถ แก้ปัญหาอย่างมีระบบ
(1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง (2) การระดมสมองและอภิปรายโต้แย้งในหัวข้อที่กำหนด (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาตามแนว Constructivism (การสร้างความรู้ด้วย ตนเอง) เช่น การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การเรียนรู้โดยโครงการเป็นฐาน (Project-based learning) และ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) (4) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการ เรียนการสอนกับการทำงาน
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและผลการปฏิบัติของนักศึกษา (2) ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน (3) จัดการสัมมนา การอภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็น (4) การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน (5) การประเมินตนเองโดยการสะท้อนคิดของผู้เรียน เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือคณาจารย์
(1) มีความสามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม (2) ประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้ในการทำงานของ ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (3) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้าม วัฒนธรรม
(1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของ วัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชา (2) จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในรายวิชา มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Collabolative learning) โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบริการชุมชน เพื่อเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ทักษะสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ ให้เกียรติ ตระหนักถึงหน้าที่และสิทธิของมนุษย์ (4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาต
(1) การสังเกตพฤติกรรมและบทบาทของนักศึกษาในกระบวนการกลุ่ม (2) ประเมินและติดตามกระบวนการเรียนรู้ (3) การสะท้อนคิด (Reflection) ต่อกระบวนการกลุ่ม (4) การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อน
(1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ อย่างถูกต้อง (2) นำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม (4) ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติและวัฒนธรรมนานาชาติ
(1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน (2) มอบหมายงานให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษา รวบรวมแ วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนการนำเสนองานและการทำรายงาน (3) ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทำงานด้าน ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม (4) แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมทักษะภาษา ตัวเลข และ เทคโนดลยีสารสนเทศ ตามความสนใจและความต้องการของนักศึกษา (5) จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ
(1) การประเมินผลงาน รายงาน และการนำเสนองาน (2) สอบย่อยตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา (3) กลางภาคและปลายภาค โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า (4) มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
(1) ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม (2) ปฏิบัติงานโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ (3) ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับสากล
(1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและแนวปฏิบัติที่ดีในจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา (2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง (3) จัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน ก่อนนักศึกษาเข้า ร่วมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (4) แนะนำแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์
(1) ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน (2) ประเมินผลงานโดยอาจารย์นิเทศ (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (4) การสะท้อนคิดและการประเมินตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BOAEC167 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 สอบกลางภาค, สอบปลายภาค 10 18 20%, 30%
3 การทำงานกลุ่มและนำเสนอผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
หนังสือคนไทยเรียนภาษาจีน 1, สำนักพิมพ์ Peking University, อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี และคณะ แบบฝึกหัดคนไทยเรียนภาษาจีน 1, สำนักพิมพ์ Peking University, อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี และคณะ แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ชุดสัมผัสภาษาจีน 1, สำนักพิมพ์ Higher Education, Jiang Liping
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน     - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
- ผลการเรียนของนักศึกษา - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ