วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์

Electronic Circuits and Applications

เพื่อให้นักศึกษา
1. เข้าใจการทำงานวงจรทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และวงจรทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าขยายสัญญาณ วงจรขยายกำลัง วงจรสวิตช์ของทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรขยายความแตกต่าง วงจรออปแอมป์แบบเชิงเส้นและวงจรแบบไม่เชิงเส้น
2. เข้าใจขั้นตอนการหาผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรขยายสัญญาณ
3. คำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจรวงจรทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และวงจรทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าขยายสัญญาณ วงจรขยายกำลัง ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรขยายสัญญาณ วงจรสวิตช์ของทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรขยายความแตกต่าง วงจรออปแอมป์แบบเชิงเส้นและวงจรแบบไม่เชิงเส้น
4. มีทักษะในการประกอบวงจร แก้ปัญหา และใช้เครื่องมือในการวัดและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตามหัวเรื่องที่ศึกษา
5. เห็นคุณค่าของการมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และการทำงานเป็นทีม
1. วิชานี้เป็นวิชาในหลักสูตรที่ทำการปรับปรุงใหม่ทั้งเล่มของปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เข้าใจในเรื่องหลักสูตรและการพัฒนา ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
2. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรอบแนวคิดแบบ CDIO มาประยุกต์ใช้ โดยการเลือกหน่วยเรียน/บทเรียนที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาต่อไป
3. ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในการการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากการจัดการเรียนการสอน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าขยายสัญญาณ ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายกำลัง วงจรสวิตช์ของทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรขยายความแตกต่าง การใช้งานออปแอมป์ในวงจรแบบเชิงเส้นและวงจรแบบไม่เชิงเส้น
 1. อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์/กลุ่มบนเพจของระบบโซเชียลของรายวิชา และหน้าห้องพัก
 2. อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) และกลุ่มบนเพจของระบบโซเชียลของรายวิชา สามารถขอปรึกษาตลอดเวลาโดยที่ผู้สอนจะคอยตอบคำถามหรือให้คำปรึกษาตามความเหมาะสม
          1.1.1 แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครูและ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
          1.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
          1.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
          1.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
          1.2.1  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูต้นแบบ (Role model)
          1.2.2  กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี เช่นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
          1.2.3  กำหนดให้นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่ม โดยฝึกให้รู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
          1.2.4  สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแต่ละรายวิชา ในด้านความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ รวมทั้งการมีมารยาททางวิชาการ การไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
          1.2.5  จัดกิจกรรมส่งเสริมและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และการมีจิตสำนึกสาธารณะ เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำความดี การทำประโยชน์และเสียสละแก่ส่วนรวม
          1.2.6  ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนการปฏิบัติตนที่ดี และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกของการเป็นครู ผ่านการสะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์ (Reflection) หรือการใช้กรณีศึกษาครูต้นแบบที่ได้รับการยกย่องในสังคม
          1.2.7  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
          1.3.1  ประเมินจากการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
          1.3.2  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งเดี่ยว และกลุ่ม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2, 1.4 )
          1.3.3  ประเมินจากความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการสอบ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2, 1.4)
          1.3.4  ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการสะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์กิจกรรมในชั้นเรียน (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3, 1.4)
          1.3.5  ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)
          1.3.6  พฤติกรรมการเรียน การปฏิบัติงานตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3, 1.4)
          1.3.7 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
          1.3.8  มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4)
          1.3.9  การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)
          1.3.10  การประเมินโดยเพื่อน ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
          2.1.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
          2.1.2 มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้รวมทั้งบริบทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเฉพาะต่างๆ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การสร้าง การพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนในการทำงาน โดยคำนึงถึงผลดีและผลเสีย ความปลอดภัยของอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์และชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการที่เกี่ยวข้องและนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ของรายวิชา TEDEE249 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ ดังนี้
                    1. เข้าใจการทำงานวงจรทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และวงจรทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าขยายสัญญาณ วงจรขยายกำลัง วงจรสวิตช์ของทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรขยายความแตกต่าง วงจรออปแอมป์แบบเชิงเส้นและวงจรแบบไม่เชิงเส้น
                    2. เข้าใจขั้นตอนการหาผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรขยายสัญญาณ
                    3. คำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจรวงจรทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และวงจรทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าขยายสัญญาณ วงจรขยายกำลัง ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรขยายสัญญาณ วงจรสวิตช์ของทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรขยายความแตกต่าง วงจรออปแอมป์แบบเชิงเส้นและวงจรแบบไม่เชิงเส้น
                    4. มีทักษะในการประกอบวงจร แก้ปัญหา และใช้เครื่องมือในการวัดและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตามหัวเรื่องที่ศึกษา
          2.1.3 เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าใจโลก และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
          2.1.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามมาตรฐาน 
          2.1.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
          จัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิด้านความรู้ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ
          2.2.1  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
          2.2.2  การเรียนรู้จากกรณีศึกษาโดยการเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning) อภิปรายเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอน และ/หรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา และ/หรือ ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม และ/หรือ หัวข้อปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
          2.2.3  การเรียนรู้จากกระบวนการทำงานเป็นทีม (Team-based Learning)
          2.2.4  การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
          2.2.5  MOOC (Massive Open Online Course)
          2.2.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
          2.2.7 สาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
          2.2.8 มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดของแต่ละบท
          2.2.9 ปฏิบัติการประกอบวงจร แก้ปัญหา และใช้เครื่องมือในการวัดและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตามหัวเรื่องที่ศึกษา
          2.2.10  ส่งเสริมและชี้แนะให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม แล้วนำมาประยุกต์สร้างผลงานทางวิชาการ
         ใช้แนวคิดการวัดและประเมินตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียน การสอน และการตัดสินผลการเรียน โดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิด้านความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ
          2.3.1 ทดสอบย่อยของแต่ละหน่วยเรียน (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1, 2.2, 2.4)
          2.3.2 ประเมินจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1, 2.2, 2.4)
          2.3.3 สอบกลางภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความเข้าใจการทำงานและการคำนวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.2, 2.4)
          2.3.4 สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความเข้าใจการทำงานและการคำนวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.2, 2.4)
          2.3.5 ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด และการทำรายงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1, 2.2, 2.4)
          2.3.6 ประเมินจากจำนวนผลการปฏิบัติการทดลองและการส่งผลการปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมงเรียน (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1, 2.2, 2.4)
          2.3.7 ประเมินจากการตรวจความถูกต้องของเนื้อหาและขั้นตอนการทดลองของใบงานการทดลอง (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1, 2.2, 2.4)
          2.3.8 ประเมินการทดสอบภาคปฏิบัติและ Term Project (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1, 2.2, 2.4)
         3.1.1 สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ จากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1 : ˜)
         3.1.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.2 : š)
         3.1.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สถานประกอบการและสังคม (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.3)
         3.2.1  การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
         3.2.2 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
         3.2.3 การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
         3.2.4 การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
         3.2.5 ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ 
         3.2.6 ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ววินิจฉัย และสรุปประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
         3.2.7 การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
         3.3.1 สอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการเข้าใจหลักการและการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจร บรูณาการองค์ความรู้เนื้อหาของรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1, 3.2)
         3.3.2 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1, 3.2)
         3.3.3 ประเมินผลจากการทำงาน การบ้าน รายงาน การนำเสนอผลงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1, 3.2)
         3.3.4 ประเมินผลจากการเชื่อมโยงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติการในใบงานการทดลอง ตามที่ระบุในแต่ละใบงานการทดลอง (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1, 3.2)
         3.3.5 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1, 3.2)
         3.3.6 สังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1, 3.2)
         3.3.7 ประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน การอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1, 3.2, 3.3)
         3.3.9 ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1, 3.2)
         3.3.10 ประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.3)
         3.3.11 ประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.3)
         4.1.1 รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
         4.1.2 ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์ 
         4.1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
         4.1.4 มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
         4.2.1 การเรียนรู้แบบรวมพลัง
         4.2.2 การเรียนรู้แบบร่วมมือ
         4.2.3 ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ เช่น การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
         4.2.4 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
         4.2.5 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
         4.2.6 การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
         4.2.7 ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ววินิจฉัย และสรุปประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
         4.2.8 การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
         4.2.9 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
         4.3.1  วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
         4.3.2 ผลจากการประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
         4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการสะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์กิจกรรมในชั้นเรียน (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
         4.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการปฏิบัติการในใบงานการทดลอง (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
         5.1.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
         5.1.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย ทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
         5.1.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การทำงาน และการประชุม รวมทั้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ และการลอกเลียนผลงาน 
         5.2.1 การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
         5.2.2 การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
         5.2.3 การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ
         5.2.4 การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
         5.2.5 การจำลองการทำงานโดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์ม
         5.2.6 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
         5.3.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2, 5.3)
         5.3.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1, 5.3)
         5.3.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1, 5.2, 5.3)
         5.3.4 จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2, 5.3)
         5.3.5 ประเมินจากการอ้างอิงแหล่ง ข้อมูล อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.3)
         5.3.6 ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติ (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1, 5.2, 5.3)
         6.1.1  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และสอนงาน ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน หรือหลักสูตรฝึกอบรม วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บริหารจัดการชั้นเรียน และ/หรือ สถานประกอบการ ใช้สื่อและเทคโนโลยีวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
         6.1.2  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดการเรียนรู้หรือสอนงาน ได้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติหรือที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือต่างวัฒนธรรม 
         6.1.3  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับ การเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
         6.1.4  สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
         6.1.5  สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยีมาใช้ในการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         6.2.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยวิธีที่หลากหลาย
         6.2.2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดทำแผน    การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อ และการใช้สื่อ การวัดประเมินผล การปฏิบัติ   การสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) การวิจัยในชั้นเรียน
         6.2.3 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในด้านการปฏิบัติงานครูจากการปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและในสถานศึกษา
         6.2.4 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การสอนผ่านการสังเกตการสอน การสัมภาษณ์
         6.2.5 จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนที่ได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ
         6.2.6 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบ เช่น ครูผู้สอน ครูประจำชั้น ครูพี่เลี้ยง
         6.2.7 การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
         6.2.8 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูต้นแบบ
         6.3.1 เน้นการประเมินตามสภาพจริง ในเรื่องความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและความเป็นครู (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1, 6.3, 6.5)
         6.3.2 มีการประเมินทักษะด้านต่างๆ ในการปฏิบัติการทดลอง (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1, 6.3, 6.5)
         6.3.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติการในใบงานการทดลอง โดยมีการเตรียมการทดลอง การประกอบวงจร การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน การวัดและทดสอบวงจรและสรุปผลการทดลอง ตามที่ระบุในแต่ละใบงานการทดลอง (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1, 6.3, 6.5)
         6.3.4 มีการประเมินโครงงานในรายวิชาในรูปแบบของ Term Project (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1, 6.3, 6.5)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
1 TEDEE249 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 - สอบกลางภาค - ทดสอบย่อย - สอบปลายภาค 9, 13, 17 10%, 10%, 10%
2 1.4, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3 - การส่งการบ้านตามที่มอบหมาย - การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15%
3 1.1, 1.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 - การมีระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียน - การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%, 10%
4 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 6.1,. 6.3, 6.5 - ผลการเตรียมการทดลอง - ผลการปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง - การสรุปผลการทดลอง และการอภิปรายผลการทดลอง - การอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและบูรณาการความรู้จากการสร้างและทดสอบ Term Project ตลอดภาคการศึกษา 30%
5 1.2, 2.2, 3.1, 4.3, 5.1 การส่งใบปฏิบัติการทดลองตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5%
      1. Robert Boylested and Luis Nashelsky, ELECTRONICS DEVICES AND CIRCUIT THEORY, 8th Edition, 2002
     2. Robert T.Paynter, INTRODUCTORY ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS, 4th Edition, 1989
     3. Donald A.Neamen, MICROELECTRONICS: CIRCUIT ANALYSIS AND DESIGN, 3rd Edition, 2007
     5. Ali Aminian and Marian Kazimierczuk, Electronic Devices A Design Approach, 2004
     6. Theodore F. Bogart Jr., Jeffrey S. Beasley and Guillermo Rico, ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS, 6th Edition, 2004
     7. Charles K.Alexander and Matthew N.O.Sadiku, FUNDAMENTALS OF ELECTRIC CIRCUITS, International Edition, 2000
     8. Stanley G. Burns and Paul R. Bond, PRINCIPLES OF ELECTRONIC CIRCUITS, Secound Edition, 1997
     9. Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 4th edition, HRW, 1998, ISBN 0-19-511663-1.
1. http://www.orcad.com/resources/orcad-downloads
2. http://www.ni.com/multisim/
3. https://www.youtube.com/watch?v=7ukDKVHnac4
4. เนื้อหาในหัวข้อที่มอบหมายให้ศึกษาด้วยตนเองที่ผ่านการแนะนำจากผู้สอน
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มบนเพจของระบบโซเชียลของรายวิชาที่จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
 
      2.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน
           กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน ตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมิน เป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นทำให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และทำให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ (1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทำงานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริงหรือ ในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูฯลฯ (2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง (3) การประเมินกรณีศึกษา (4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ ความเป็นครูทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ (5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี (6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนำเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ
      2.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
            การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำโดยการ
2.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
2.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
2.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับสภาพรายวิชาและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
3.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดการเรียนเรียนการสอนที่สามารถส่งเริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกำกับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
4.2  มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1  ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
5.2  ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4