ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

1. ศึกษารูปแบบภาษา คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ฝึกการสนทนาในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. ฝึกนำเสนองานวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสาร การนำเสนองานวิชาการระดับชาติและนานาขาติทางด้านศิลปะและการออกแบบ
1
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. อาจารย์ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง
2. อาจารย์ให้คำแนะนำ ยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาในชีวิตประจำวัน
สังเกตการณ์
มอบหมายงาน
2.1.1 มีความสามรถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีสำคัญในเนื้อหาด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
Task-based learning
- บรรยาย
- มอบหมายงาน 
 
- การนำเสนองานในหัวข้อต่างๆ
- การสอบข้อเขียน (กลางภาคและปลายภาค)
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและสถานกาณ์จริง
 
ประเมินผลการนำเสนองาน
การประเมินตนเอง
 
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติงานกลุ่มในสถานการร์จริงและสถานการร์จำลอง
 
สังเกตการณ์
การประเมินตนเอง
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
1. แนะนำวิธีการสืบค้น ศึกษา และวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเ
2. มอบหมายงานในการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
ประเมินผลการนำเสนอ
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เช็คชื่อเข้าห้องเรียน และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 1-17 10%
2 2.1.1 มีความสามรถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีสำคัญในเนื้อหาด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สอบข้อเขียน กลางภาค 15% ปลายภาค 15% 9, 18 30%
3 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ประเมินการนำเสนองาน 3, 5, 7, 11, 13, 16 60%