เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2

Electrical Machines 2

เข้าใจหลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าใจโครงสร้างและคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ คำนวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสและสามเฟส วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะต่างๆ มีทักษะในการประกอบวงจร แก้ปัญหา และใช้เครื่องมือในการวัดและทดสอบวงจรเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสและสามเฟส ตามหัวเรื่องที่ศึกษา เห็นคุณค่าของการมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และการทำงานเป็นทีม
ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสและสามเฟส การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Study and practice of construction of AC machines, principles and analysis of AC machines, synchronous machines, single phase and three phase induction machines, protection of machines.
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ดังนี้ 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
(2) ให้ความสำคัญกับวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด 
(3) เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(4) ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของการใช้ห้องปฏิบัติการ 
(5) เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(6) ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบและการลอกการบ้าน
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินจากการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
นักศึกษาด้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
(3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
(1) บรรยาย 
(2) ใช้โปรแกรมเพื่อแสดงหลักการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
(3) มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดของแต่ละบท
(4) ปฏิบัติการประกอบวงจร แก้ปัญหา และใช้เครื่องมือในการวัดและทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหนึ่งฟสและสามเฟส ตามหัวเรื่องที่ศึกษา
(1) สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
(2) ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด และการทำรายงาน 
(3) ประเมินจากปริมาณการเข้าปฏิบัติการทดลองและการส่งผลการปฏิบัติการทดลองในระหว่างชั่วโมงเรียน 
(ุ4) ประเมินจากความถูกต้องของการต่อวงจร การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ และลำดับขั้นตอนในการทดลอง
(5) ประเมินจากการทดสอบภาคปฏิบัติ
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาเเล้ว ดังนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(1) มอบหมายงาน/การบ้านที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ 
(2) มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติการทดลองตามใบงานการทดลอง เริ่มจากการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทดลอง ลำดับขั้นการทดลอง การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ การประกอบวงจร การเก็บผลการทดลอง การสรุปผลการทดลอง ตามที่ระบุในแต่ละใบงานการทดลอง 
(3) มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา    
(1) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ 
(2) ประเมินผลจาก การบ้านและรายงาน 
(3) ประเมินผลจากการเชื่อมโยงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลการทดลอง  
(4) สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
(3) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
(1) แนะนำนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม 
(2) มอบหมายการทำงาน และการปฏิบัติการทดลองเป็นกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าเสนอความคิดเห็นโดยการถามตอบระหว่างเรียน
(1) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการปฏิบัติการทดลอง
(3) สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) มอบหมายให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
(3) แนะนำโปรแกรมและแสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรมสำหรับจำลองการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(4) สอนใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
(1) ประเมินจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ประเมินจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือวัด และความถูกต้องในการวัดผลการทดลองในขณะปฏิบัติการทดลอง
การทำงานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นยิ่งในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงต้องให้ความสำคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ดังข้อต่อไปนี้ 
(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
(1) กำหนดระยะเวลาในการส่งงาน การปฏิบัติการทดลอง เพื่อฝึกทักษะในด้านการบริหารจัดการเวลา
(2) มอบหมายงานปฏิบัติการทดลองเพื่อฝึกทักษะในด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์
(3) มอบหมายงานปฏิบัติการทดลองเป็นกลุ่ม
(1) สังเกตุจากปริมาณการส่งงานล่าช้า การปฏิบัติการทดลองแล้วเสร็จทันเวลา
(2) สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติการทดลอง และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(3) สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบขณะปฏิบัติการทดลอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1-4 ตรวจแบบฝึกหัด สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน ตลอดภาคการศึกษา 9 17 10% 25% 25%
2 การทดลองที่1-14 ตรวจรายงานการทดลอง/การสรุปผลการทดลอง/การตอบคำถามท้ายการทดลอง สอบปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 16 10% 20%
3 บทที่1-4 และการทดลองที่1-14 เช็คชื่อเข้าชั้นเรียนและความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
ใบงานปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
Stephen J. Chapman, “Electric Machinery Fundamentals”, McGraw Hill International Edition, 4th Edition, 2005.
เอกสารนำเสนอของอาจารย์ประจำวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ