การจัดการความเสี่ยง

Risk Management

1. รู้ความหมาย และความสำคัญของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในองค์กร
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในแผนการจัดการความเสี่ยง และสามารถติดตามประเมินผลได้
4. สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์ สถานการณ์ทางธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านของการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางการพิจารณาความเสี่ยง การควบคุมภายในองค์กร การจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ โดยสามารถจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตาม และประเมินผลความเสี่ยงได้
        ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ฝึกทักษะในการประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการรายงานความเสี่ยง
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาการเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล 2 ช่องทาง
- ช่องทางที่ 1 ให้คำปรึกษาผ่านทางไลน์ ซึ่งกำหนดกลุ่มไลน์โดยผู้สอน
- ช่องทางที่ 2 ให้คำปรึกษา ณ ห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
1.1.1 ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมอันดี มีจิตสำนึกในการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างมีคุณธรรม โดยต้องเคารพสิทธิของตนเอง และผู้อื่น
1.1.2 เคารพต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งต่อสังคม และในองค์กร
1.2.1 เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยืนอยู่บนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรมอันดี 
1.2.2 สอดแทรก อธิบาย และปลูกฝังการมีวินัยต่อตนเอง โดยเน้นให้นักศึกษาเข้าเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานมอบหมายตามเวลาที่กำหนด การแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเมตตา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชั้นเรียน มีความเสียสละ และทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลจากการสังเกต
1.3.2 การเคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
1.3.3 ความมีน้ำใจไมตรี ช่วยเหลือเพื่อน และครูอาจารย์
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี หลักปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
2.1.2 รู้ และเข้าใจในสาระสำคัญของการประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และอธิบายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการความเสี่ยง การวางแผนงาน การจัดการองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพทางด้านบริหารองค์กรธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
2.2.1 บรรยายเนื้อหา และประเด็นสำคัญตามคำอธิบายรายวิชา ประกอบการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 มอบหมายงานในแต่ละหน่วยการเรียน ให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งในลักษณะเดี่ยว และกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการคิด วิเคราะห์ และสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเสรี
2.2.3 สอดแทรกกิจกรรม ยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เรียน เพื่อให้นักศึกษานำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงานในอนาคต
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ คือ
2.3.1 การสอบกลางภาค และปลายภาค
2.3.2 การสอบย่อยในชั้นเรียน
2.3.3 งานมอบหมาย
2.3.4 รายงานและการนำเสนองาน
2.3.5 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้แก่ การตอบคำถาม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็น/อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3.1.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่าง เหมาะสมด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดค้น วิเคราะห์ และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.1.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ศึกษา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ และสถานการณ์ทั่วไปได้
3.2.1 อธิบายหลักการ ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผนอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ มีความเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรได้
3.2.2 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผน และอภิปรายปัญหาร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา
3.2.3 การศึกษาค้นคว้า เอกสาร รายงาน เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ศึกษานอกเหนือจากการอธิบายเนื้อหาในชั้นเรียน โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
3.2.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการอภิปรายกลุ่ม ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางความคิด และเชาว์ปัญญา
3.3.1 ความถูกต้องของงานที่ได้รับมอบหมาย การวิเคราะห์กรณีศึกษา
3.3.2 ประเมินตามผลของงาน และการปฏิบัติงานที่ได้ศึกษาเรียนรู้
3.3.3 การนำเสนอเนื้อหา/รายงาน ทัศนคติเชิงบวก แนวคิด การโต้ตอบ/การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล
3.3.4 ความตั้งใจ/ใส่ใจ ในการร่วมกิจกรรม และการอภิปรายกลุ่ม
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 มีความสามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงความเห็นต่างอย่างเป็นเหตุเป็นผล เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม และประยุกต์ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2.1 อธิบายเนื้อหา ความสำคัญ สอดแทรกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน โดยให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือกันปฏิบัติงาน มีการเสนอแนะ แสดงความเห็น อภิปรายผลร่วมกัน เพื่อปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
4.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำ และผู้ตาม
4.2.3 อธิบายหลักการ ยกตัวอย่าง ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการแสดงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม
4.3.1 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค
4.3.2 งานมอบหมาย/ใบงาน
4.3.3 พฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออก การระดมความคิด (Brainstorming) การนำเสนองานของ  นักศึกษา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวันได้
5.1.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย สร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิค วิธีการ เครื่องมือสื่อสาร และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน การนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์
5.2.1 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้สื่อ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายวิชา
5.2.2 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล และนำเสนอผลงานในรายวิชา
5.2.3 มอบหมายงาน วิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อนำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และมีความเป็นเหตุเป็นผล
5.3.1 การทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค
5.3.2 ตรวจสอบงานมอบหมาย การนำเสนอเนื้อหา และแนวทางความคิดส่วนบุคคล
5.3.3 สังเกตเทคนิคการนำเสนองาน การใช้สื่อประกอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA213 การจัดการความเสี่ยง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยที่ 1-9 - แบบทดสอบกลางภาค - แบบทดสอบปลายภาค 9 17 60%
2 ทุกหน่วยการเรียนรู้ - คะแนนการส่งงาน/งานมอบหมาย - กิจกรรมในชั้นเรียน - การวิเคราะห์กรณีศึกษา - รายงาน และการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 ทุกหน่วยการเรียนรู้ - คุณธรรม จริยธรรม และการเคารพกฎระเบียบ - การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา - การมีส่วนร่วม ความสนใจ และการตอบสนองในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2554). การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด.
- จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์, และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2556). การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).
- ณัฐกริช เปาอินทร์. (2559). การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รัตนไตร.
- ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. (2551). การบริหารความเสี่ยงด้าน HR. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).
- นฤมล สะอาดโฉม, บุษกร วัชรศรีโรจน์, และวาสิตา บุญสาธร. (2551). CRO ต้องรู้ คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด.
- แอพการ์, เดวิด. (2550). รู้ทันความเสี่ยง. แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และณัฐยา สินตระการผล. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด.
- Ron Real. (2012). Smart Risk Management. USA: American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
- ตัวอย่างแผนความเสี่ยง
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินในรายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ข้อเสนอแนะผ่านสื่อออนไลน์ และช่องทางตามที่ผู้สอนกำหนด
- คะแนนผลสัมฤทธิ์โดยรวม
- การทดสอบกลางภาค และปลายภาค
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- รายงานผลจากการค้นคว้า และงานที่ได้รับมอบหมาย
- การนำเสนองาน/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
- การให้ข้อเสนอแนะ และการตอบคำถามของนักศึกษา
- การประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม
- สังเกตการณ์สอน และความสนใจของนักศึกษา
- ปรับปรุงเนื้อหาให้น่าสนใจ และเป็นปัจจุบัน
- พัฒนารูปแบบ วิธีการเรียน และสื่อการเรียนสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา
- การประเมินการสอนของตนเอง และสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน
- การสอบย่อย และการทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียน
- การทบทวนสอบ การให้คะแนน หรือการสุ่มตรวจผลงาน โดยอาจารย์ท่านอื่น
- ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผลงาน ข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการทวนสอบ ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชา
- ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร โดยหัวหน้าหลักสูตร
- ปรับการเรียนการสอน หรือหัวข้อในบางประเด็นตามผลการเรียนรู้