หมึกและกระดาษ

Ink and Paper

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุประเภทหมึกและกระดาษ ที่นำมาใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบ ขั้นตอนการผลิต การวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาทางการผลิตสิ่งพิมพ์
1. เพื่อให้นักศึกษารู้ประเภทและสมบัติของวัสดุใช้พิมพ์ ประเภทหมึกและกระดาษ
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของหมึกและกระดาษที่ใช้พิมพ์
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไชปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากสมบัติของหมึกและกระดาษ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุประเภทหมึกและกระดาษ ที่นำมาใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบ ขั้นตอนการผลิตที่เป็นปัจจัยอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการพิมพ์ เพื่อสามารถำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาทางการผลิตสิ่งพิมพ์
-   จัดเวลาให้คำปรึกษาเฉพาะรายบุคคล ตามความเหมาะสม
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ได้รับความรู้และความเข้าใจด้านวัสดุประเภทหมึกและกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุพิมพ์ เข้าใจถึงโครงสร้างและหลักการในการในการผลิตของวัสดุทั้งสอง ตลอดจนเข้าใจปัญหาและสาเหตุที่เกิดจากสมบัติของวัสดุประเภทหมึกและกระดาษ อันจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ และหาทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิกจากหมึกและกระดาษพิมพ์
2.2.1 บรรยาย  อภิปราย  การนำเสนอรายงาน
2.2.2 การพิจารณาจากผลงานที่รับมอบหมาย
2.2.3 สังเกตผลจากการสอบ และงานปฏิบัตที่มอบหมาย
2.3.1   ประเมินจากวิธีการและเทคนิคในการนำเสนอหน้าชั้น และจากการตอบคำถาม
2.3.2   มีการประเมินผลความรู้ด้วยการสอบภาคทฤษฎี
สามารถคิด และวิเคราะห์ทุกเรื่องอย่างมีวิจารณญาณและประมลวลความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามหลักการที่ได้รับ
การอภิปรายผลงาน ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.3.1   ผลการนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
4.1.1   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.2   มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกอย่างมีขอบข่าย
4.1.3  สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้นค้นคว้าหาข้อมูล
4.2.2   ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2.3   ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
4.3.1   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2  ประเมินจากผลงานที่จัดส่ง
4.3.3   สังเกตพฤติกรรมจากการระดมสมอง    
5.1.1   ทักษะความรู้พื้นฐานด้านวัสดุประเภทหมึกและกระดาษ
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง
5.1.3   ทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตและแก้ไขปัญหาการผลิต
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูล
5.1.5   ทักษะในการนำเสนอผลการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5.2.1   บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
5.2.2   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.3   นำเสนอผลงานตามรูปแบบที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอ
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตอบข้อซักถาม
        6.1.1   มีกิจนิสัยในการปฏิบัติที่ดี
        6.1.2   มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
        6.1.3   มีการปฏิบัติด้านการเข้าเรียน การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
6.2.1   สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
6.2.2   ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อสังคม
6.3.1   พิจารณาจากผลงานปฏิบัติ
6.3.2   สังเกตุฤติกรรมและการแสดงออก โดยบันทึกข้อมูลและความเปลี่ยนแปลง
6.3.3   ประเมินจากผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามหัวข้อที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้งานอย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี มีความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP128 หมึกและกระดาษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกครั้งที่เข้าเรียน 20%
2 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 25%
3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 2, 3, 6, 7 30%
4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี 14, 15, 16 25%
                 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 1-4. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539
                 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 5-10. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539
                 - วัสดุทางการพิมพ์ หน่วยที่ 1-8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
                 - วัสดุทางการพิมพ์ หน่วยที่ 9-15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
                 - ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนำไปใช้งาน. รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย, 2548
ไม่มี
ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2   ผลการเรียนของนักศึกษา
3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ