การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

Quantitative Analysis for Business Decision Making

 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจ การใช้เทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การประยุกต์ตัวแบบในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การพยากรณ์ ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน โปรแกรมเชิงเส้นตรง ทฤษฏีการตัดสินใจตัวแบบเครือข่ายต่างๆ
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อวางแผนและควบคุมการบริหาร การจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้เทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การประยุกต์ตัวแบบในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การพยากรณ์ ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน โปรแกรมเชิงเส้นตรง ทฤษฏีการตัดสินใจตัวแบบเครือข่ายรวมถึงการนำทฤษฏีและเทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ขององค์การ
การใช้เทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ตัวแบบในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ เช่น เทคนิคการพยากรณ์ ทฤษฎีเกม ตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบเชิงเส้น ตัวแบบพัสดุคงคลัง และตัวแบบการตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ  เทคนิคการวางแผนและการควบคุมการทำงานในโครงการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอนเสริมเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการเพิ่มเติม)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 2. มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1. การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 2. การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 2. การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
1. สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
1. การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
1. ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ ที่เรียนมา ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา
1. มีความสามารถในการแสดงความริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็น ใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
1. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง (Brainstorming)
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
1. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูล และข้อมูลเชิงตัวเลข ได้
1. การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.2 3.1.2 5.1.1 1. สอบกลางภาค 2. สอบปลายภาค 1. สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8 2. สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 1. สอบกลางภาค 30% 2. สอบปลายภาค 30%
2 1.1.3 2.1.2 3.1.2 4.1.2 6.1.1 แบบฝึกหัด (เดี่ยว, กลุ่ม) กรณีศึกษา (เดี่ยว, กลุ่ม) การทดสอบย่อยในชั้นเรียน ตลอด ภาคการศึกษา 30%
3 1.1.2 4.1.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอด ภาคการศึกษา 10%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก  Jay Heizer, Barry Render, Operation Management, 9th Edition, Pearson International Edition, Pearson Education, 2009 Barry Render, Ralph M. Stair, JR. Quantitative analysis for management. 9th edition. Pearson prentice Hall เอกสารคำสอนรายวิชาการตัดสินใจเชิงปริมาณทางธุรกิจ (Quantitative Decision Making in Business) เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  อุตมอ่าง
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้           1.1 การประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยนักศึกษา หรือ           1.2 การประเมินการสอนโดยนักศึกษา (ประเมินผ่านระบบมหาวิทยาลัย) หรือ           1.3 การเขียนสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา หลังจบบทเรียนในรายวิชา
2.1 การประเมินตนเองหลังการสอน และการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้งโดยผู้สอน หรือ 2.2 การประเมินตนเองหลังการสอน จากผลการเรียนของนักศึกษา พิจารณาจากคะแนนสอบ รายงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้           3.1 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา โดยการแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ กรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการสาขาวิชาในสาขาวิชา เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้           4.1 การประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยนักศึกษา           4.2 การประเมินการสอน โดยนักศึกษา (ประเมินผ่านระบบของมหาวิทยาลัย)           4.3 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง/เกณฑ์การประเมิน ตาม มคอ. 3/ มคอ. 5 โดยคณะกรรมการทวนสอบ           4.4 การประเมินข้อสอบ การปฏิบัติงานในชั้นเรียน การให้คะแนน ที่มาของเกรด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือสาขาวิชา
จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้           5.1 รายงานผลการทวนสอบสัมฤทธิ์รายวิชา ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชา           5.2 นำผลการทวนสอบสัมฤทธิ์รายวิชา ไปรายงานใน มคอ.5 และจัดทำแผนปรับปรุง มคอ.3 ในครั้งต่อไป โดยอาจารย์ผู้สอน           5.3 นำผลการทวนสอบไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยหัวหน้าหลักสูตร