ปัจจัยด้านการตลาดกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Marketing Factors for Packaging Design

กลวิธีแบบแผนทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด แรงผลักดันจากลูกค้า การเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด และการพัฒนาแบบสำรวจทางการคลาด เพื่อสรุปแนวคิดก่อนการออกแบบ
1. เข้าใจหลักการและแผนงานทางการตลาด
2. รู้ปัจจัยกำหนดกลไกลทางการตลาด
3. เข้าใจปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กลวิธีแบบแผนทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด แรงผลักดันจากลูกค้า การเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด และการพัฒนาแบบสำรวจทางการคลาด เพื่อสรุปแนวคิดก่อนการออกแบบ
จัดเวลาให้คำปรึกษาเฉพาะรายกลุ่มหรือรายบุคคล ตามความเหมาะสม
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1   การเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
 
        1 รู้หลักการและแนวโน้มทางการตลาด
        2 รู้ปัจจัยกำหนดกลไกลทางการตลาด
        3 เข้าใจปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1 การบรรยาย
2 มอบหมายงาน และให้มีการนำเสนอรายงาน
3 การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
1   ประเมินจากงานปฏิบัติและการนำเสนองานที่มอบหมาย
2   มีการประเมินผลความรู้ด้วยการสอบภาคทฤษฎี
สามารถคิด และวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามหลักการที่ได้รับมอบหมาย
1   มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
2   อภิปรายกลุ่ม ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1   ผลการนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
1   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
2   มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออก
3  สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยงานที่มอบหมาย
1   จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ศึกษาข้อมูล
2   ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3   ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
1  การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
2  ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอผลงาน
3  ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4  การทำงานครบถ้วนตรงตามที่มอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด     
1   ทักษะความรู้พื้นฐานด้านแผนการตลาดและการบริหารการตลาด
2   การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด
3   ทักษะด้านการตลาดเพื่อใช้กำหนดงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1   บรรยายภาคทฤษฎี
2   ศึกษางานกับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์
1   ประเมินจากการนำเสนองาน
2   ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
3   ประเมินจากคะแนนสอบภาคทฤษฎี
       1   มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
        2   มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
       3   มีการเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
1   สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
2   ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อรายวิชาที่ศึกษา
1   งานที่มอบหมาย
2   ผลการสอบภาคทฤษฎี
3   สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ รอบรู้ในศาสตร์ศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความรูด้านศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน มีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่ามีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและการนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม มีทักษะการปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
1 BAAPD114 ปัจจัยด้านการตลาดกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมและจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 5%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8, 17 60%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ 5, 7. 10 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 15%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี 3, 4, 7, 14, 15 10%
       - การบริหารการตลาดยุคใหม่.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2552.
- การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา. สุทธยา สมสุข, พ.ศ.2556.
- การตลาดเพื่อความยั่งยืน. นธกฤต วันต๊ะเมล์. โรงพิมพ์แห่งมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2561.
- การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา. อดุลย์ จาตุรงคกุล. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.2551.
- พฤติกรรมผู้บริโภค. ชูชัย สมิทธิไกร. ซีเอ็ดยูเคชั่น, พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562.
- องค์ประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ จาก http://prasittichaidba4.blogspot.com/2013/03/blog-post_23.html วันค้นคืน 12 มิถุนายน 2566
- การตลาดแบบตรงประเด็นโดยใช้กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์แบบสัมผัสได้ว่าสินค้ามีคุณภาพพรีเมียม จาก https://www.wisdompak.com/บทความ/การตลาดแบบตรงประเด็นโด/วันคืนค้น 11 มิ.ย. 66
- บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือการตลาดที่ช่วยเพิ่มยอดขาย https://www.bkkpaperbox.com/content/12060/บรรจุภัณฑ์-เครื่องมือการตลาดที่ช่วยเพิ่มยอดขาย วันคืนค้น 11 มิ.ย.2566
- ปิดการขายด้วยบรรจุภัณฑ์ที่โดนใจ จาก https://www.bangkokbanksme.com/en/packaging-design-techniques-suitable-consumers วันคืนค้น 10 มิ.ย. 66
– วิธีการทำแบบสำรวจการตลาด จาก https//th.wikihow.com/ทำแบบสำรวจการตลาด (วันค้นคืน 13 เม.ย. 2566)
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2   ผลการเรียนของนักศึกษา
3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2   การหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
1  การทวนสอบจากคะแนนผลงานของนักศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ