การวิจัยธุรกิจสมัยใหม่

Modern Business Research

1. ให้ความสำคัญกับการตั้งประเด็นงานวิจัย การกำหนดขอบเขต การวางแผน การเลือกรูปแบบและวิธีการทำวิจัยทางธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาแนวทางและทำความเข้าใจกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ 3. เพื่อศึกษาการนำการวิจัยเพื่อนำไปใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจ และการนำผลการวิจัย ที่ได้มาใช้ใน การวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางการบริหารธุรกิจ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางการวิจัยธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานในการทำวิจัย และเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความหมายความสําคัญของการวิจัย และลักษณะทั่วไปของการวิจัยในประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทาง ธุรกิจ การเลือกปัญหาวิจัยทางธุรกิจ หลักการและเทคนิคของการวิจัย กําหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ การนําเสนผลงานวิจัย และจรรยาบรรณของการวิจัยทางธุรกิจ พร้อมการฝึกปฏิบัติการวิจัย
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
โดยการแสดงความรับผิดชอบหลัก  (●) และความรับผิดชอบรอง (○) ○ 1.มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสํานึก สาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น 2. มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ○ 3. มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ● 4. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ   5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. อาจารย์ผู้สอนจะบรรยายพร้อมสอดแทรกสอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหาวิชา 2. ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาตามเวลานัดหมาย
โดยการแสดงความรับผิดชอบหลัก  (●) และความรับผิดชอบรอง (○) ● 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง ● 2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดํารงชีวิตประจําวัน  3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผนการจัดโครงสร้างองค้การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ   4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
1. สนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
1. การสอบกลางภาค และปลายภาค 2. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และ การเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมายรายงาน  การนำเสนอ การค้นคว้าในชั้นเรียน
โดยการแสดงความรับผิดชอบหลัก  (●) และความรับผิดชอบรอง (○)  ● 1.สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง ○ 2. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทําให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป ○ 4. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ตัวอย่างงานวิจัย และกำหนดให้นักศึกษาวางแผนการทำงาน การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนรวมในชั้นเรียน และมีการอภิปรายแสดงความเห็น
ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า งานวิจัย โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
โดยการแสดงความรับผิดชอบหลัก  (●) และความรับผิดชอบรอง (○) ○ 1.มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้  2. มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ○ 3. มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆทั้งในบทบาทของผู้นําและในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการนำเสนอ
โดยการแสดงความรับผิดชอบหลัก  (●) และความรับผิดชอบรอง (○) ● 1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจําวัน ○ 2. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือ สื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน และการนําเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค  3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นต่อการทําธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุน การดําเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้สารสนเทศ
ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับงานวิจัย สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้า และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง นำเสนอความก้าวหน้าในงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม
ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล/กลุ่ม และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
โดยการแสดงความรับผิดชอบหลัก  (●) และความรับผิดชอบรอง (○) 1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม ○2 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง .3 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ○4 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความอย่างมีเหตุผล
1. ส่งเสริมให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยโดยทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย สถิติ และค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ 2. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลวิจัย รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัยด้วยหลักการและเหตุผล  
1. ประเมินผลจากการนำเสนอข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับการนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการวิจัย 2. ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลองหรือสถานการณ์จริง และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 3. การนำเสนอผลงาน หรือโครงการ โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่างๆเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฎิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA250 การวิจัยธุรกิจสมัยใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 -การเข้าร่วมกิจกรรม -การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 - รายงานการเขียนเค้าโครงร่างงานวิจัย - การนำเสนอหน้าชั้นเรียน - รูปเล่มรายงาน -การส่งงานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 9,17 25% 25%
- เรวดี อันนันนับ, ดร. เฉลิมพร เย็นเยือก, ดร. ไกรชิต สุตะเมือง, และ ดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :  พงษ์วริน พริ้นติ้ง, 2556. - ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล, ดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, และจตุพร เลิศล้ำ. การวิจัยธุรกิจ.  เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2552.
- ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551. - สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมสาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : วิทยพัฒน์, 2551 - กัลยา วานิชย์บัญชา. สถิติสำหรับงานวิจัย พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - พิชิต ฤทธิ์จรูญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มีสท์, 2549. - ยุทธ ไกยวรรณ์. พื้นฐานการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545. - สุวิมล ติรกานันท์. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวทางสู่การปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. - สุรพล กาญจนจิตรา. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
ฐานข้อมูลงานวิจัย https://tdc.thailis.or.th/tdc/ https://cuir.car.chula.ac.th/ https://dric.nrct.go.th/index.php?/Index https://www.tci-thaijo.org/ https://tci-thailand.org/
1. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สนทนากลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเนื้อหา ปัญหา และการสรุปประเด็นความคิด การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมผู้เรียน 2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1. การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน ผลการเรียนของนักศึกษา 2. การทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบกลางภาคและปลายภาค และหลังจากการตัดเกรดผลการเรียนในรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาดังนี้ 4.1 การทวนสอบจากการออกข้อสอบ การให้คะแนนสอบ หรืองานที่มอบหมาย และรวมถึงการให้คะแนนพฤติกรรมโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผละผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน หรือปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ/โครงการที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในการประยุกต์ความรู้นี้กับสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง