กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

Law for Accounting Profession

1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพและทักษะในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานด้านการบัญชีบนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักทางจริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบัญชีให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและของประเทศ 3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรักงาน และสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายธุรกิจ 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับหลักทางกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและมีจริยธรรมในการดำเนินกิจการทางธุรกิจ 3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาปรับใช้กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
ศึกษากฎหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจด้านนิติบุคคล พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์การเสนอขายหลักทรัพย์ การกำกับควบคุม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่นพระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี เป็นต้น
3.1  อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาหาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 3.2  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 1.1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 1.1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.1  ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์  เกม  และบทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึงแนวคิด  ข้อคิดที่สร้างความเข้าใจชีวิต  เข้าใจคน  และเข้าใจธรรมชาติ  และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมและสันติ 1.2.2  อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะ  และกลุ่มใหญ่ 1.2.3  กำหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาวิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 1.3.2  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง  เหมาะสม  และสร้างสรรค์ 1.3.3  ประเมินผลการนำเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย
2.1.1 มีความรู้ในเรื่องกฎหมายธุรกิจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน งานอาชีพ
2.2.1  บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง 2.2.2 การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า 2.2.3 การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ที่เรียน 2.2.4 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning)
2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 2.3.2  ประเมินผลจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3.1.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
3.2.1  ร่วมกิจกรรม  เกม  บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายกลุ่ม  พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน 3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาค 3.3.2  พิจารณาจากการนำเสนอรายบุคคล และ รายกลุ่ม
4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2  มอบหมายงานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 4.2.3  วิเคราะห์เหตุการณ์  บ้านเมือง  สังคม  ข่าว  ในงานการมีปฏิสัมพันธ์
4.3.1  นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรณีศึกษา  ข่าว เหตุการณ์  4.3.2  ประเมินผลการรายงานที่นักศึกษานำเสนอ 4.3.3  ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม
5.1.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 5.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 5.2.2  นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลังจากฟังการนำเสนอผลการศึกษาของเพื่อน 5.3.2  ประเมินจากรายงานการเขียน และการนำเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2.ความรู้ 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.ทักษะทางปัญญา 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.คุณธรรมจริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
1 BACAC113 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1..มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 2.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม 1..ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพรียงของการเข้าร่วมกิจกรรม 2..ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ ทุกสัปดาห์ 5
2 1.มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม การสอบ 3,6,9,12,15,18 65
3 1.สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่ได้รับมอบหมาย ทุกสัปดาห์ 30
เวปไซค์สภาวิชาชีพบัญชี
เวปไซค์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เวปไซค์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เวปไซค์กรมสรรพากร
เวปไซค์สภาวิชาชีพบัญชี
เวปไซค์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เวปไซค์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เวปไซค์กรมสรรพากร
เวปไซค์สภาวิชาชีพบัญชี
เวปไซค์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เวปไซค์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เวปไซค์กรมสรรพากร
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไ
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ - ให้ลองปฏิบัติจริงหลังฟังบรรยาย - ประเมินจากงานที่ทำส่งว่าเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้หรือไม่ - สมมุติเหตุการณ์ หรือปัญหา แล้วตั้งคำถามท้ายชั่วโมงเรียน 2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
การหากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/ ให้นักศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเล่าในหน้าห้อง
ปรับเกณฑ์การให้คะแนน
ปรับลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทำงานกลุ่ม โดยเป็นกลุ่มที่ครูจับฉลากให้  จะได้รู้จักเพื่อนและรู้จักทำงานเป็นทีม
ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล-กรณีศึกษามานำเสนอหน้าชั้นเรียน