ธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์

Organic Farming Food Business

เพื่อให้นักศึกษามีความรุ้ความเข้าใจถึงหลักการทำเกษตรอินทรีย์ หลักการผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ สามารถอธิบายข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถอธิบายปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรอินทรีย์ สามารถอธิบายหลักการแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์ สามารถอธิบายพื้นฐานของธุรกิจและองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์ สามารถอธิบายการตลาดอาหารเกษตรอินทรีย์ การบริหารธุรกิจ SMEs และแนวทางการประกอบธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์
เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำเกษตรอินทรีย์ หลักการผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักการแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์ พื้นฐานของธุรกิจและองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์ การตลาดอาหารเกษตรอินทรีย์ การบริหารธุรกิจ SMEs และแนวทางการประกอบธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์
- อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาตามตารางผู้สอน - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)   
1.1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.1.2 แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 1.1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 1.1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2.1 มอบหมายให้ทำรายงานบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1.2.2 อธิบายข้อปฏิบัติที่ดีในกระบวนก่อนและหลังการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในภาคปฏิบัติ และข้อควรปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษาหรือเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในสัปดาห์แรกของการเรียน 
1.3.1 ประเมินผลงานรายบุคคลหรือกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) การส่งรายงานบทปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด 1.3.2 ประเมินวิธีการปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติโดยให้คะแนนกลุ่มหรือรายบุคคล และตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนทุกครั้งตามระเบียบสถานศึกษา 
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 2.1.4 รู้กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.1 บรรยายเกี่ยวกับหลักการทำเกษตรอินทรีย์ หลักการผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักการแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์ พื้นฐานของธุรกิจและองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์ การตลาดอาหารเกษตรอินทรีย์ การบริหารธุรกิจ SMEs และแนวทางการประกอบธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์
 
2.2.2 มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าความรู้ใหม่หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์
2.3.1 สอบข้อเขียนแบบอัตนัยและ/หรือแบบปรนัย 2.3.2 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรืองานวิจัยทางธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์ เช่น การตอบข้อซักถามความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจกับวิชาอื่นๆ
3.1.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหา หรืองานอื่น ๆ โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำ 3.1.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 3.1.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจ ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา
3.2.1 อธิบายวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แต่ละขั้นตอนการผลิต แบ่งกลุ่มนักศึกษาปฏิบัติ วิจารณ์ผลการปฏิบัติร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
3.3.1 ประเมินทักษะปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน การแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติ และประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 4.1.2 สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 4.1.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2.1 แบ่งกลุ่มนักศึกษาในภาคปฏิบัติ 4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 4.2.3 อธิบายข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
4.3.1 ทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และคุณภาพของงานเป็นไปตามที่กำหนด 4.3.2 ตรวจสอบการความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การแต่งกายที่เหมาะสม และการทำความสะอาดหลังการปฏิบัติ 4.3.3 สังเกตและประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นจากการส่งรายงานบทปฏิบัติการ
5.1.1 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 5.1.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักการเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของวิชานั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 5.1.4 มีวิจารณญานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 5.1.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 5.1.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ทางธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์ที่มีการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการนำเสนอในชั้นเรียน
5.3.1 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรืองานวิจัยทางธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์ เช่น การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม ความต่อเนื่องของเนื้อหาที่นำเสนอ การใช้สื่อที่เหมาะสมนำเสนอ
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.2.1 แบ่งกลุ่มนักศึกษาในภาคปฏิบัติ
6.2.2 อธิบายวิธีการปฏิบัติ วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม และข้อควรระวังใช้การใช้เครื่องมือ 6.2.3 ฝึกทักษะปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน และมีการทดสอบภาคปฏิบัติ
6.3.1 ประเมินความสำเร็จของงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม 6.3.2 ประเมินการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม 6.3.3 ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย จากการทดสอบภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1
1 BSCFT311 ธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 (2.3) สอบกลางภาค (หน่วยที่ 1-4) 9 35 %
2 2.1 (2.3) สอบปลายภาค (หน่วยที่ 5-8) 17 20 %
3 3.4, 4.1, 6.1 (3.1) สอบปฏิบัติ 16 10 %
4 1.3, 5.6 (3.1, 5.1, 5.2, 5.3) การนำเสนองานวิจัยและรายงาน 17 10 %
5 1.1, 4.1, 6.1 (4.2) การทำงานกลุ่มและผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 5 %
6 1.1, 4.1 (4.2) การส่งรายงานบทปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 10 %
7 1.3 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5 %
8 1.3 (3.1) การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5 %
วิทูรย์  ปัญญากุล.  2555.  ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์.  สำนักพิมพ์มูลนิธิสายใยแผ่นดิน. กรุงเทพฯ, 161 น.
กองส่งเสริมมาตรฐาน.  2564.  คู่มือความรู้และแนวทางตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์.  สำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ, 40 น.
กองส่งเสริมมาตรฐาน.  2564.  เกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์.  สำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ, 36 น.
Canavari, Maurizio, Olson, Kent D. 2010. Organic Food.  Springer-Verlag New York, LLC. 
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 การจัดสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีผักและผลไม้ในชั้นเรียน 3.2 การแทรกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทเรียน 3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 3.4 การบรรยายความรู้ความก้าวหน้าทางธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์จากวิทยากรภายนอกตามโอกาส
ระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ