อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ

Creative Industrial for Design

เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การจัดการความคิดสร้างสรรค์ 
-
ศึกษาเกี่ยวกับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  การจัดการความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ใช้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด    
-
พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ในการไม่เปิดเผยข้อมูล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นถึงคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน     
บรรยาย อธิบาย
การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล ประเมินผลการเสนองานชิ้นงาน   
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  การจัดการความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ใช้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด     
บรรยาย อธิบาย  
การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล ประเมินผลการเสนองานชิ้นงาน      
 พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบ การมองโลกในแง่ดีในสถานการโลกปัจจุบัน      
การมอบหมายการจัดทำชิ้นงานผลงานนักศึกษา   
วัดผลจากการดำเดินการจัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย  
พัฒนาทักษะทางด้าน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน       พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ
บรรยาย อธิบาย  ให้นักศึกษา ดำเนินการจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้    
ประเมินผลจากการดำเนินงาน จัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย   
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้       พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
มอบหมายให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
 
 ประเมินผลด้วยการที่ นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย   
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 BAAID121 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนชิ้นงาน ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย 9 , 17 ร้อยละ 90
2 คะแนนการเข้าชั้นเรียน การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในระหว่างเรียน 1 - 17 ร้อยละ 10
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์    
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์    
-
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
สังเกตการสอน ประเมินจากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา การทบทวนผลประเมินผลการเรียนรู้   
จากการประเมิน ผลของการประเมินการสอน   
ระหว่างที่มีการเรียนการสอนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา  จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษา   
จากผลการประเมิน และทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน  และรายละเอียดของรายวิชามีการปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี