ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบ

Human Factors for Design

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์  เพื่อให้นักศึกษา มีความเข้าใจขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์ การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์  
เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์  เพื่อให้นักศึกษา มีความเข้าใจขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์ การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์  
ศึกษาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์ การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงานของมนุษย์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผลิตภัณฑ์  
-
 ระบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์ การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์  
บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์ 
 
มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ
 
 พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การมองโลกในแง่ดี สร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะและการออกแบบ  
 
บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์   
มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ  
 
พัฒนาทักษะทางด้าน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ
ให้นักศึกษา ดำเนินการจัดทำชิ้นงานการออกแบบ  
ประเมินผลจากการดำเนินงาน จัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย  
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้ พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
มอบหมายให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ประเมินผลจากการดำเนินงาน จัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย  
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้ พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา พัฒนาทักษะทางการสืบค้นข้อมูลทางด้านอินเตอร์เน็ต  
มอบหมายให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ประเมินผลด้วยการที่ นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย  
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 BAAID151 ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การทดสอบ สอบกลางภาคปลายภาคเรียน 9 , 17 20% , 20%
2 ชิ้นงานผลงาน ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ชิ้นงานออกแบบ 8 , 17 25% , 25%
3 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในระหว่างเรียน 1 - 17 10%
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 
-
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
สังเกตการสอน ประเมินจากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา การทบทวนผลประเมินผลการเรียนรู้   
 
จากการประเมิน ผลของการประเมินการสอนที่ได้รับในข้อที่ 2 จะต้องมีการปรับปรุงการสอน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  
 
-
จากผลการประเมิน และทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน  และรายละเอียดของรายวิชามีการปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี