ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ

Creative Thinking for Design

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดในการออกแบบ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบอุตสาหกรรม
เข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
เข้าใจแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
เข้าใจกรอบแนวคิดในการออกแบบอุตสาหกรรม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดในการออกแบบ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบอุตสาหกรรม
-
 พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ในการไม่เปิดเผยข้อมูล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นถึงคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน   
บรรยาย อธิบายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล ประเมินผลการเสนองานชิ้นงาน  
 
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดในการออกแบบ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบอุตสาหกรรม  
 
บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์ 
 
มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ
 
พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การมองโลกในแง่ดี สร้างสรรค์งานทางด้านการออกแบบ  
 
บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์   
 
มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ  
 
พัฒนาทักษะทางด้าน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ  
ให้นักศึกษา ดำเนินการจัดทำชิ้นงานการออกแบบ  
ประเมินผลจากการดำเนินงาน จัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้ พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา พัฒนาทักษะทางการสืบค้นข้อมูลทางด้านอินเตอร์เน็ต  
มอบหมายให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ประเมินผลด้วยการที่ นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย  
 
พัฒนาทางด้านการทำชิ้นงาน การออกแบบ
 
อธิบายชิ้นงานตัวอย่างงานออกแบบ   
ประเมินจากผลงานชิ้นงานที่มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 BAACC405 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การทดสอบ สอบกลางภาคปลายภาคเรียน 9 , 17 20% , 20%
2 ผลงานชิ้นงาน ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ชิ้นงานออกแบบ 8 , 17 25% , 25%
3 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในระหว่างเรียน 1 - 17 10%
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 
-
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
 
สังเกตการสอน ประเมินจากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา การทบทวนผลประเมินผลการเรียนรู้   
 
จากการประเมิน ผลของการประเมินการสอนที่ได้รับในข้อที่ 2 จะต้องมีการปรับปรุงการสอน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  
ระหว่างที่มีการเรียนการสอนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา  จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษา  
 
จากผลการประเมิน และทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน  และรายละเอียดของรายวิชามีการปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี