การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ

Business Research and Statistics

จดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอ โครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ สถิติสำหรับการวิจัย เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้สถิติสำหรับการทดสอบสมติฐาน
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัยทางธุรกิจ
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
ศึกษาที่มาและการเตรียมการวิจัย การดำเนินงานวิจัยการเขียนโครงการและรายงานการวิจัยซึ่งจะ
นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยการเลือกใช้สถิติสำหรับการทดสอบ สมมติฐาน
3 ชั่วโมง
สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน ตนอย่างมีคุณธรรม
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในสาขาวิชาเพื่อปลูกจิตส านึกให้กับ อาจารย์และบุคลากร ในการรักษา ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยความมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาฯ คณะและ มหาวิทยาลัยการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่และความซื่อสัตย์สุจริต การสอนสอดแทรกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน รายวิชา กำหนดกติกาการเข้าเรียน การส่งงานและการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศ ที่ส่งเสริมให้เกิด การเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน้นยำ้ในเรื่องของจรรยาบรรณของนักวิจัยในการอ้างอิงผลงานวิจัยของผู้อื่น
1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงเวลา
2.การประเมินกระบวนการเรียนรู้ผ่านคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. มีการอ้างอิงเอกสารที่นำมาใช้ในการรายงาน/งานที่ได้รับมอบหมายอย่าง ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
1. ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดย สามารถบูรณาการและน ามาประยุตก์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานวิจัยโดยใชวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
3. เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางการวิจัยบัญชีและวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องจากข่าวสารทางสื่อออนไลน์
4. ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี เกี่ยวกับที่มาและการเตรียมการวิจัยการดำเนินงานวิจัยการเขียนโครงการและรายงานการวิจัยซึ่งจะ
นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจยัการเลือกใช้สถิติสำหรับการ ทดสอบสมมติฐาน
5. ความรู้ในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1. การเรียนการสอนที่เน้น สมรรถนะมี การบรรยาย การฝึกปฏิบัติและมุ่งเน้น วิธีการปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานได้จริงจากการเรียนรู้
2. การเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น วิธีการให้ผู้เรียน ศึกษาและแสวงหา ความรู้ด้วยตนเองจากการมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ
3. การสอนแบบบรรยายและอภิปราย มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนและ เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันมุ่งสร้างแรงจูงใจให้แก่ผุูเรียนโดยการตั้ง คำถาม ให้คิด วิเคราะห์เพื่อการค้นหาคำตอบที่ผเรียนต้องการเรียนรู้และจำเป็นต่อการศึกษาความรู้ที่ ทันสมัย ด้วยตนเองเป็นหลัก
1. ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ได้มอบหมาย
2. การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎีและการ ประยุกต์ ใช้การวิจัยทางการ บัญชี
3. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติกรรมต่างๆ ทั้งการถามตอบในชั้น เรียนและการทำงานในชั้นเรียน
1. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ จากสื่อออนไลน์เพื่อน ามาใช้ในการวิจัย ได้ด้วยตนเอง
2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการวิจัยและความรู้ทางด้านบัญชีเข้าด้วยกันและใช้ ดุลยพินิจในการนำเสนอหัวข้องานวิจัย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในการดำเนินการวิจัย อย่างสร้างสรรค์ได้
3. สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างงถูกต้อง ครบถ้วน
1. การบรรยาย การยกตัวอย่าง กรณีศึกษา และการถามตอบในชั้นเรียน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้าและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1. คุณภาพของผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งที่มอบหมาย
2. การสอบวัดผลในรายวิชา
3. การประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทา งานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ในการแก้ไข ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาทำงานกลุ่มเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้นักศึกษาจัดทำสื่อประกอบรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานของนักศึกษา  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม  
(1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการ แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้ รูปแบบการน าเสนอที่ เหมาะสมกับตามงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาความรู้ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น เช่น การค้นคว้า ด้วยตนเองทางสื่อออนไลน์ การค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่างๆ การเก็บข้อมูลจากงบการเงินที่เปิดเผยทาง อินเตอร์เน็ต รวมถึงการจัดทำและนำเสนอโดยการใช ้ Power Point จัดทำสื่อประกอบการรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทำวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคู่มือกำรบัญชีต้นทุนเพื่อกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด อำเภอพาน จังหวัดเชียงรำย”
ประเมินผลงานจากสื่อประกอบการรายงานและการนำเสนอหนุาชั้นเรียนโดย ใช้รูปแบบที่เหมาะสมและทันสมัย ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอและการอภิปรายผล
ไม่มีการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ไม่มีการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ไม่มีการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC151 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,4,5 ผลงานการออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual Framework) 3 10%
2 1,2,3,4,5 ผลงานการทบทวนวรรณกรรม 5 10%
3 1,2,3,4,5 ผลงานการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 7 5%
4 1,2,3,4,5 ผลงานการเก็บรวบรวมข้อมูล 10 5%
5 1,2,3,4,5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน ผลการวิจัย 12-14 10%
6 1,2,3,4,5 เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และการน าเสนองานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ 16-17 20%
7 2,3,5 สอบปลายภาค 18 30%
หนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอนหลัก เอกสารประกอบการสอน การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. ศิริชัย พงษ์วิชัย. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 2558.


ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methods) โดย ดร.กิตติพันธ์ คงสวสัดิ์เกียรติ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก และอาจารย์เรวดี อนัน (2555)
เอกสาร และข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(เว็บ ไซด ์ http://www.set.or.th)
บทความวิจัยด้านการเงินการบัญชีในฐานข้อมูล TCI
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนรายบุคคลและผู้เรียนรายกลุ่ม การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ระบบออนไลน์ ผลการสอน การด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอน สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนและการท ากิจกรรมในชั้นเรียน ผลงานของนักศึกษาที่ได้มอบหมายในระหว่างเรียนและผลการสอบปลายภาคเรียน

 
แก้ไขเนื้อหาและยกตัวอย่าง กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับงานวิจยัทางธุรกิจ ให้มีความทันสมยัอยู่เสมอ สอบถามนักศึกษาถึง การเพิมเติมในสิ ่งที่ต้องการเรียนรู้ การวิจัยทั้งในห้องเรียนและการวิจัยนอกห้องเรียน
มีการตรวจงานและงานกลุ่มของผู้เรียน โดยผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการ พัฒนาที่ผิดปกติหรือไม่ และมีการแจ้งผลของคะแนนที่ได้รับเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ให้กรรมการด้านวิชาการเป็นผู้ระเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบและการตัดเกรด
นำข้อมูลที่ได้ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในรายวิชา การประเมินผลการสอนและนำผล การสอนมาใช้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปให้ดีขึ้น ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกปี (เพิ่มเติมตัวอย่างที่ทันสมัยให้มากขึ้น)