การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Environmental Management for Printing and Packaging

1. รู้และเข้าใจวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
2. รู้และเข้าใจการเลือกใช้วัสดุและสารเคมี  การจัดเก็บและจัดการของเสียที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
3. รู้และเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับแลการป้องกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4. มีทักษะในการบริหารจัดการ การเลือกใช้วัสดุ ที่เหมาะสมกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
-
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การเลือกใช้วัสดุและสารเคมีที่ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการจัดเก็บและจัดการของเสียอย่างถูกวิธี  การป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
2 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา  ไว้ในตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
สอดแทรกกิจกรรมในระหว่างการสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับนักศึกษา สอดแทรกความรู้ทางด้านจรรยาบรรณด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาในรายวิชา สอนให้นักศึกษารู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
                1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
                2. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
            1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
            2. สามารถติดตามความก้าวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
            3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียนรูปแบบออนไลน์โดยเน้นหลักการทฤษฏีและการประยุกต์ใน

การปฏิบัติงาน

นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การทำงานเดี่ยว ตลอดจนการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงาน
การสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน ประเมินผลจากการมอบหมายงาน
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และนักศึกษานำไปประยุกต์ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้น
            1. ผลงานสำเร็จและการรายงาน
            1. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
            2. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
            3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดแทรกการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเดี่ยว ตลอดจนการยอมรับความคิดเห็นที่

แตกต่างของแต่ละคน

ฝึกให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
            1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน 
            2. การตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. บรรยายและอภิปราย
2. การนำเสนอโดยการวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตร่วมในการวิเคราะห์
            1. การนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
            2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
            1. มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
            2. มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
            1. บรรยาย
            2. ดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษา
            3. นักศึกษานำเสนอรายงาน
            1. กระบวนการทำงานถูกต้องตามขั้นตอน
            2. ผลงานสำเร็จที่มีคุณภาพ
            3. ตรงตามกำหนดเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 3. มีจรรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. สามารถติดตามความก้าวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 2. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 1. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 2. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 2. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 2. มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
1 BTEPP147 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ การสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน ประเมินผลจากการมอบหมายงาน 8 และ 17 20%
3 ทักษะทางปัญญา ผลงานสำเร็จและการรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน การตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 ทักษะพิสัย กระบวนการทำงานถูกต้องตามขั้นตอน ผลงานสำเร็จที่มีคุณภาพ ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 50%
ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 1-7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 8-12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.
 
มยุรี  ภาคลำเจียก บทความเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน  หน้า 1-4  
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม. หน้า 6-13
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   การสังเกตการณ์สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ