การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

Agricultural Technology Transfer and Extension

เพื่อศึกษาความหมาย ความสำคัญและหลักการส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ และใช้สื่อเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การวิเคราะห์ปัญหาการเกษตร เพื่อการวางแผนส่งเสริมแบบยั่งยืน กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทนสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ การส่งเสริมการเกษตร และเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ในปัจจุบัน
 
ศึกษาความสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้ และกระบวนการรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการเกาตรเพื่อการวางแผนส่งเสริมแบบยั่งยืน กระบวนการยอมรับนวตกรรมของเกษตรกร หลักการและวิธีถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและแหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศทางการเกษตร
- จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยใช้วิธีนักศึกษานัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า
- นักศึกษาสามารถติดต่อได้ทาง e-mail address: panupong0205@gmail.com
1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
-  ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง  มีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็น
-  มีการสอดแทรกและยกตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม  ในขณะที่สอนเนื้อหา
-  มีการกำหนดกฎกติกามารยาทในชั้นเรียน เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา การเข้าเรียนสม่ำเสมอ
-  สอนให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
-  ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในแปลงปฏิบัติการ
-  ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎกติกา ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด  และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
-  ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ
-  นักศึกษาประเมินตนเอง 
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
-  ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-  มีการบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง ยกตัวอย่างประกอบ  ศึกษาจากการสืบค้นด้วยตนเอง จัดทำรายงาน  ตลอดจนนำเสนอรายงานในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์
-  การสอบย่อยหลังเรียน 
-  ประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
-  ประเมินผลความความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน  และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
-  ฝึกให้บรรยายความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
-  มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลการทำงานในชั้นเรียน
-  ประเมินจากการโต้ตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
-  จากรายงานกลุ่ม  และการนำเสนอรายงาน
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน ในการสอบย่อย สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 
1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
-  มอบหมายงานกลุ่ม ให้นักศึกษาทำงานเป็นทีม
-  จัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกชั้นเรียน
-  ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลงานที่ทำเป็นกลุ่ม
-  ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม
1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-  มอบหมายงานมอบหมายที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  เช่น  การสำรวจ วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ชุมชน
-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Word และ MS PowerPoint ในการจัดทำรายงานและนำเสนอรายงาน
-  ใช้สื่อและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประการการสอน เช่น โปรแกรม MS Word และ MS PowerPoint  มีการนำเสนองานกลุ่ม พร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อเน้นให้นักศึกษาใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และชัดเจน
-  มีการมอบหมายงาน โดยการค้นคว้าด้วยตนเองจากตำรา วารสาร เอกสารวิชาการ หรือ ทางอินเตอร์เน็ต 
-  ประเมินจากผลงาน  ทักษะการใช้ภาษา และการนำเสนอข้อมูล
1สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม การสอนแบบ Problem Based Learning 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างดี 5.1 มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน 5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2, 1.1.3 การใช้บันทึกการเข้าชั้นเรียน 1-18 5%
2 1.1.2, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 การประเมินผลงาน (เอกสารรายงาน) 1-18 10%
3 3.1.1, 3.1.2,4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 1-18 5%
4 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 ข้อสอบ 1-18 60 %
5 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียน 1-18 10 %
6 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 ประเมินการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม / การส่งงาน 1-18 5 %
7 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 การประเมินโดยเพื่อนร่วมกลุ่มงานและหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน 1-18 5%
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  หลักการส่งเสริมการเกษตร.  กรุงเทพฯ.  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  หลักการส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูล/ สถิติของกรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, กรมปศุสัตว์
วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ www.youtube.com
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษา ดำเนินการดังนี้
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย
-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการทดสอบ
- พฤติกรรมการเรียน การตอบคำถาม
-ทวนจากคะแนนสอบ และรายงาน
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น