กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

Graphics on Packaging

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
Photoshop, illastator, Graphic Design, Packaging Desig