การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

Basic Mechanical Engineering Training

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ    เกี่ยวกับงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม เพื่อนักศึกษาจะได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด เครื่องมือกลพื้นฐาน การปฏิบัติงานพื้นฐานในงานโลหะแผ่น การปฏิบัติงานพื้นฐานในการเชื่อมประสานโลหะ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานพื้นฐานทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
 
ปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือวัดละเอียด การใช้ตะไบลดขนาดชิ้นงาน การใช้เลื่อยมือ การเจาะและกลึงชิ้นงาน การทำเกลียว นอกและเกลียวใน การเชื่อมแบบต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือกลเบื้องต้นในงาน วิศวกรรมพื้นฐาน การปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดในแบบ และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ
อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1-2  ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อ บังคับ  ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม              
1.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตาม ลำดับ ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.3 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์สังคม  และสิ่งแวดล้อม              
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน                         
สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมสอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาจากการมอบหมายงาน การส่งงาน การเข้าฝึกปฏิบัติ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม  ความมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพของวิศวกร
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา              
1.3.2   พฤติกรรมระหว่างเรียน การตอบคำถาม  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อประยุกต์เข้ากับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในการปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.1.3   สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4   สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม       
2.1.5   สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
สาธิตการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม ถาม ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโรงฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ให้ทำใบงานในชั่วโมงปฏิบัติจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1  ใบงานฝึกปฏิบัติ ด้วยทักษะฝีมือที่เน้นการปฏิบัติในงานฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม
2.3.2  ประเมินจากการปฏิบัติงานตามใบงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย
3.1.1  มีแนวความคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2  สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.1   การมอบหมายงานฝึกปฏิบัติจากใบงาน
3.2.2   มอบหมายงานให้นักศึกษาไปทำเพิ่มจากใบงานและให้หาข้อมูลประกอบรายงาน
3.3.1   ใบงานฝึกปฏิบัติ ด้วยทักษะฝีมือที่เน้นการปฏิบัติในงานฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม
3.3.2   ประเมินจากการทำใบงานปฏิบัติ และงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม  
4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง             
4.1.3  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ             
4.1.4  มีจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.2  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สังเกตพฤติกรรมการทำงาน ความรับผิดชอบในการทำงาน การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
5.1.1  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.1.2  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.3 ฝึกให้นักศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและสืบค้นข้อมูล ได้อย่างทันสมัยและเหมาะสม
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ  web site สื่อการสอน ต่าง ๆ
5.2.2  มอบหมายงานที่ใช้การคิดคำนวณ เชิงตัวเลข จากใบงาน
5.3.1  ใบงานฝึกปฏิบัติ ด้วยทักษะฝีมือที่เน้นการปฏิบัติในงานฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม               
5.3.2  ประเมินจากใบงานปฏิบัติ และงานที่ได้รับมอบหมาย
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา สำหรับ เครื่องมือ อุปกรณ์ การบำรุงรักษาและวิธีการ ได้อย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพ
6.2.1  ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
6.3.1  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
6.3.2  ประเมินงานตามใบงานปฏิบัติและงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะด้านจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
1 TEDME935 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การฝึกปฏิบัติตาม ใบงานและงานที่ได้รับมอบหมาย การฝึกปฏิบัติ การศึกษาค้าคว้า งานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 80% 10%
2 การมีส่วนร่วมในการเรียน การเข้าฝึกปฏิบัติและความประพฤติ การมีส่วนร่วม การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ใบงานปฏิบัติงานงานเทคนิคพื้นฐาน
ใบงานปฏิบัติงานงานเทคนิคพื้นฐาน
3.1  เอกสารประกอบการสอนการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3.2  รศ.อำพล ซื่อตรง, รศ.วันชัย  จัทรวงศ์, งานเครื่องมือกลเบื้องต้น บรรณานุกรมหอสมุดแห่งชาติ, สำนักพิมพ์ศูนย์สงเสริมวิชาการ, 2545
3.3  อนันต์  วงศ์กระจ่าง, ทฤษฎีงานฝึกฝีมือ,  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยี, โรงพิมพ์ศรีสยาม, 2529
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้            
1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน             
1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา            
 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้            
2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา  
2.2  ชิ้นงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อที่ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนด้วยการทำการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ด้วยการปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อที่ 4 ดำเนินการปรับปรุงกิจกรรมการสอนและแผนการสอนให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบัน