ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งถาวร

Build-in Furniture Workshop

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล