การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม

Life and Social Skills Development

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณค่าแห้งความเป็นมนุษย์ หลักธรรมในการดำรงชีวิต การพัฒนาความคิด เจตคติ ทักษะการใช้ชีวิต  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม การจัดการกับอารมณ์ การสร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม จรรยาบรรณ และการสร้างผลิตผลในการทำงาน
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนรู้จักและเข้าใจการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ตลอดจนการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา การเข้าใจธรรมชาติของสังคมและมนุษย์ รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ ของตนเองและผู้อื่น การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนดังนี้
มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและมีสติ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อ เช่น การสอนออนไลน์ สื่อบทเรียนสำเร็จรูป คลิปกรณีตัวอย่าง เกี่ยวกับปรัชญา หลักธรรม แนวความคิด เจตคติ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของมนุษย์ การทำงานเป็นทีม คุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ อภิปรายกลุ่มเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อภิปรายกลุ่มเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ในวัยต่างๆ แบ่งกลุ่มเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวบรวมข้อมูล ข่าว พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม พฤติกรรมด้านบวก พฤติกรรมด้านลบ และนำมาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกันในชั้นเรียน ใช้สื่อการสอน เช่น power-point, clip, วีดิทัศน์ และอื่น ๆ 
1.3.1   การเข้าชั้นเรียนออนไลน์ 1.3.2   ส่งงานตามที่กำหนด 1.3.3   มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 1.3.4   ประเมินผลจากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ข่าว/คลิปกรณีศึกษา
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.4 มีความรู้เบื้องต้นในทางสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ 2.1.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 2.1.6 ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพตลอดจนมีระเบียบ วินัยในชีวิตและสังคม 2.1.7 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ศึกษาด้วยตนเองใน RMUTL Education และเข้าชั้นเรียนออนไลน์ Microsoft Taems การวิเคราะห์ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น จากการศึกษาคลิปกรณีศึกษา และส่งงานตามเวลาที่กำหนด โดยมุ่งการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student Center) และการเรียนโดยการแก้ปัญหา (Problem base Learning) 
2.3.1 กิจกรรมชั้นเรียนออนไลน์ 2.3.2 ผลงานการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ การสอนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมช่วยให้นักศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมได้ รู้จักคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ มีเหตุผล ฟังแนวคิดของคนอื่น ๆ รู้จักบทบาท และหน้าที่ของตนเอง เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.1 ศึกษาด้วยตนเองใน RMUTL Education และเข้าชั้นเรียนออนไลน์ Microsoft Taems 3.2.2 วิเคราะห์ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น จากการศึกษาคลิปกรณีศึกษา และส่งงานตามเวลาที่ กำหนด 3.2.3 สอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student Center) และการเรียนโดยการ แก้ปัญหา (Problem base Learning)
3.3.1 สังเกตความสนใจ การเข้าร่วมการศึกษาด้วยตนเองใน RMUTL Education และเข้าชั้น เรียนออนไลน์ Microsoft Taems 3.3.2 ผลงานวิเคราะห์ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น จากการศึกษาคลิปกรณีศึกษา และส่งงาน ตามเวลาที่กำหนด 3.3.3 สอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student Center) และการเรียนโดยการ แก้ปัญหา (Problem base Learning) 3.3.4 การนำเสนองาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานที่ได้รับมอบหมาย เนื้อหาครบถ้วน 3.3.5 สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 4.1.2 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 สามารนำความรู้ในศาสตร์มาพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม - พัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์ - พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม - พัฒนาทักษะจิตสาธารณะทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม - พัฒนาทักษะคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม
4.2.1 ศึกษาด้วยตนเองใน RMUTL Education และเข้าชั้นเรียนออนไลน์ Microsoft Teams 4.2.2 วิเคราะห์ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น จากการศึกษาคลิปกรณีศึกษา และส่งงานตามเวลาที่ กำหนด 4.2.3 ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ power point ของผู้สอนสรุป เพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
4.3.1 ให้นักศึกษาช่วยกันประเมินตามแบบประเมินการนำเสนอ 4.3.2 ผู้สอนประเมินผู้เรียนจากความสนใจการเข้าร่วมชั้นเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Taems 4.3.3 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 4.3.4 การคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา Clip คลิปกรณีศึกษา
5.1.1 พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูล 5.1.2 พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อ จาก Internet ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนด้านการเพิ่มพูนความรู้
5.2.1 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจาก Website หรือสื่ออื่น ๆ เช่น คลิปวีดิทัศน์ 5.2.2 การนำเสนองานทุกครั้งให้ใช้ Computer / Power point และ/หรือ Clip
5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอผลงานจากการมอบหมายของผู้สอน
6.1.1 นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและมีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว 6.1.2 นักศึกษาสามารถปฏบัติตามหลักธรรม คำสอนในศาสนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 6.1.3 นักศึกษาสามรถปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 6.1.4 นักศึกษามีทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น 6.1.5 นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6.2.1 ศึกษาด้วยตนเองใน RMUTL Education และเข้าชั้นเรียนออนไลน์ Microsoft Taems 6.2.2 ฝึกทักษะการปฏิบัติมารยาทไทย 6.2.3 สืบค้นกรณีตัวอย่างเพื่อศึกษาวิเคราะห์
6.3.1 สังเกตความสนใจจากการร่วมกิจกรรม 6.3.2 ประเมินจากการฝึกปฏิบัติจริง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล