กลยุทธ์การตลาด

Marketing Strategies

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ศึกษาความหมาย บทบาท และความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด การเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในภาวะต่างๆ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดที่บูรณาการหน้าที่งานการตลาดและหน้าที่อื่นๆ ของธุรกิจได้
 
เพื่อศึกษาความหมาย บทบาท และความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด เพื่อต้องให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในภาวะต่างๆ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ เพื่อต้องการให้นักศึกษามีการพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดที่บูรณาการ หน้าที่งานการตลาด และหน้าที่อื่นๆ ของธุรกิจได้

 
ศึกษาความหมาย บทบาท และความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด การเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในภาวะต่างๆ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดที่บูรณาการหน้าที่งานการตลาดและหน้าที่อื่นๆ ของธุรกิจได้
จำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น.
 
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
š1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
š1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าเรียนและการให้คะแนนอย่างชัดเจน
- บรรยายให้ความรู้ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่มอบหมายให้ เพื่อทดสอบการเรียนรู้และการเข้าใจ
- ให้นักศึกษารายงานผลงานที่มอบหมายทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล
- ให้นักศึกษานำข้อมูลที่ค้นคว้ามาวิเคราะห์พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
- ให้นักศึกษาเข้าร่วม โครงการการบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ชุมชน ครั้งที่ 3
1. คะแนนมาเรียน (พฤติกรรมการเข้าเรียน) จำนวนร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด
2. คะแนนแบบฝึกหัด (ส่งงานตรงเวลา) คะแนนงานรายบุคคล (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด
3.งานกลุ่ม+นำเสนอ ครั้งที่ 3 จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด
4. คะแนนสอบ จำนวนร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- บรรยาย อภิปราย และติดตามผลงานที่มอบหมาย
-
- การค้นคว้ารายงานที่มอบหมาย
- การศึกษาปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
- เข้าร่วมโครงการ (เข้าร่วมโครงการการบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ชุมชน ครั้งที่ 3)
1. คะแนนมาเรียน (พฤติกรรมการเข้าเรียน) จำนวนร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด
2. คะแนนแบบฝึกหัด (ส่งงานตรงเวลา) คะแนนงานรายบุคคล (การทำงานที่
˜ 3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารยุคใหม่ๆ
˜ 3.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
š3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
š3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
- การแสดงความคิดเห็น และใช้เหตุผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา
. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
š 4.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
˜4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
š 4.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ
รับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
š 4.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์ 5.
1.ใช้ Power point
2.การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
3.การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด
š5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
š5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
˜5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
˜5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและ
ทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและดำเนินงาน
. 1ใช้ Power point
2.การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
3.การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด

. 1ใช้ Power point
2.การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
3.การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คะแนนงานกลุ่ม+นำเสนอ (การทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา) จำนวนร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธฺระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตังเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา คูณธรรมจริยธรรม ความร็ู ทักษะด้านปํญญา ทักษะความสัมพันธ์ด้านบุคคล ทักษะด้านเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 BBABA607 กลยุทธ์การตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 ,17 30 คะแนน 30 คะแนน
2 วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงาน งานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30
3 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10
 
1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
พิบูล ทีปะปาล. 2547. กลยุทธ์การตลาด : การตลาดสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์.
อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2545. กลยุทธ์การตลาด ฉบับปรุงครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 
2. บทความวิชาการ/งานวิจัย
-
 
3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
-
 
 
. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ต้วอย่าง  กรณีศึกษา  กลยุทธ์ทางการตลาด  
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

   
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

   
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

   
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ