การแปรรูปอาหาร 2

Food Processing 2

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแป้ง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปใหม่ ๆ ในปัจจุบัน หรือมีการทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมอาหารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแป้ง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปใหม่ ๆ ในปัจจุบัน หรือมีการทัศนศึกษานอกสถานที่
- อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาตามตารางผู้สอน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3.1 บันทึกการเข้าชั้นเรียน การมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการส่งรายงานการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสาขาและมหาวิทยาลัย
1.3.2 บันทึกการเข้าสอบข้อเขียนแบบปรนัยและหรืออัตนัย ปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัย โดยไม่พบหลักฐานการทุจริต ไม่พบข้อร้องเรียนหรือเหตุอื่นๆ อันมิบังควร
 1.3.3 ประเมินวิธีการปฏิบัติที่ดีก่อนและหลังการในภาคปฏิบัติ เช่น สวมชุดเสื้อปฏิบัติการทุกครั้งการล้างมือ และการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิตในภาคปฏิบัติ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 โดยเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง บรรยายเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแป้ง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปใหม่ ๆ ในปัจจุบัน หรือมีการทัศนศึกษานอกสถานที่
2.3.1 สังเกตความสนใจและซักถามระหว่างการบรรยาย
2.3.2 สอบข้อเขียนเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแป้ง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปใหม่ ๆ ในปัจจุบัน
2.3.3 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรืองานวิจัยทางแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การตอบข้อซักถามความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจกับวิชาอื่นๆ
2.3.4 ทำงานกลุ่ม และการเขียนรายงานปฏิบัติการ
3.1.4 มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา
3.2.1 มีปฏิบัติการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่กับหัวข้อภาคบรรยาย
3.2.2 อธิบายวิธีการฝึกเป็นลำดับขั้นตอน แบ่งกลุ่มนักศึกษา แนะนำเทคนิคระหว่างการฝึกปฏิบัติ คอยกำชับนักศึกษาให้ติดตามการควบคุมบางขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ และวิจารณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
3.2.3 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำปฏิบัติการ และเขียนรายงานของปฏิบัติการนั้นๆ โดยสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อนำมาเขียนวิจารณ์ผลการทดลอง ซึ่งรายงานมีเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อปฏิบัติการ หลักการหรือทฤษฎี วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ วิธีการทดลอง (ตามที่ปฏิบัติจริง) ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง เอกสารอ้างอิง
3.2.4 มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าความรู้ใหม่หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร
3.3.1 การสอบย่อย การเขียนรายงานปฏิบัติการ และสอบปลายภาค
3.3.2 ประเมินทักษะและการแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติ และคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย
3.3.3 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรืองานวิจัยทางการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การตอบข้อซักถามความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจกับวิชาอื่นๆ
4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.2.1 มอบหมายงานทั้งงานรายบุคคล
4.2.2 อธิบายข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
4.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาจัดกลุ่มในภาคปฏิบัติ กำหนดหัวหน้ากลุ่มหมุนเวียนภายในกลุ่มทุกสัปดาห์อธิบายบทบาทและหน้าที่ของผู้นำและผู้ตามภายในกลุ่มตามลำดับ เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.3.1 ทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และคุณภาพของงานเป็นไปตามที่กำหนด
4.3.2 ตรวจสอบการความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การแต่งกายที่เหมาะสม และการทำความสะอาดหลังการปฏิบัติ
4.3.3 สังเกตและประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
4.3.4 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องส่งรายงานปฏิบัติการภายใน 1 สัปดาห์ถัดไปหรือผู้สอนเป็นผู้กำหนด
5.1.1 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 บรรยายวิธีการคำนวณสูตรการผลิต ร้อยละของอัตราการผลิตและคำนวณต้นทุนการผลิต
5.2.2 มอบหมายงานค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ทางการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และมีการนำเสนอในชั้นเรียน  
5.3.1 ทดสอบการคำนวณสูตรการผลิต ร้อยละของอัตราการผลิตและต้นทุนการผลิต 5.3.2 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรืองานวิจัยทางการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม ความต่อเนื่องของเนื้อหาที่นำเสนอ การใช้สื่อที่เหมาะสมนำเสนอ
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.2.1 อธิบายวิธีการปฏิบัติ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ 6.2.2 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม และข้อควรระวังใช้การใช้เครื่องมือ 6.2.3 สาธิตและแนะนำทักษะการปฏิบัติ กำชับการควบคุมระหว่างกระบวนการปฏิบัติ และมีการสอบภาคปฏิบัติ
 
6.3.1 ประเมินความสำเร็จของงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม 6.3.2 ประเมินการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 6.3.3 สอบภาคปฏิบัติและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 4 1 1 6 1
1 BSCFT003 การแปรรูปอาหาร 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 สอบย่อย (หน่วยที่ 1) 1-4 12 %
2 2.1 สอบกลางภาค (หน่วยที่ 2-4) 9 24 %
3 2.1 สอบย่อย (หน่วยที่ 5-6) 10-13 16 %
4 2.1 สอบปลายภาค (หน่วยที่ 7) 17 8 %
5 5.6 การนำเสนองานวิจัยและรายงาน 16 15 %
6 4.1, 6.1 การทำงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 5 %
7 3.4 การส่งรายงานบทปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 10 %
8 1.3 การเข้าชั้นเรียนและจิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 5 %
9 5.1 การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5 %
กล้าณรงค์ ศรีรอต และ เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ. 2543. เทคโนโลยีแป้ง. พิมพ์ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ ฯ.
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. 2539. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ ฯ.
งามทิพย์ ภู่วโรดม. 2538. ก๊าซกับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นิธิยา รัตนาปนนท์. 2541. พิมพ์ครั้งที่ 3. วิทยาศาสตร์การอาหารไขมันและน้ามัน. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
ไพโรจน์ วิริยจารี. 2528. ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก. 2532. กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร. คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต. 2535. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, กรุงเทพ ฯ.
วิไล รังสาดทอง. 2543. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
กรุงเทพ ฯ.
Heid,J.L. and Joslyn,M.A. 1967. Fundamentals of Food Processing Operations, Ingredients,
Methods and Packaging. The AUI Publishing Company, Inc., Connecticut.
Mathlouthi, M. 1986. Food Packaging and Preservation. Elsevier Applied Science Publishers, U.S.A.
Wiley, R.C. 1994. Minimally Processed Refrigerated Fruit and Vegetables. Chapman and Hall, New York.
วารสารอาหาร, Journal of Food Science, Journal of Food Technology
เวปไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 2.4 การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 การจัดสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ทางการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในชั้นเรียน 3.2 การแทรกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทเรียน 3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 3.4 การบรรยายความรู้ความก้าวหน้าทางการแปรรูปอาหารจากวิทยากรภายนอกตามโอกาส 3.5 การศึกษาดูงานนอกสถานตามโอกาส
 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็น และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป