แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

Database System Concepts

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนและการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบ การออกแบบระบบด้วยแบบจำลองกระบวนการและแบบจำลองข้อมูล การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการออกแบบส่วนแสดงผลและส่วนนำเข้าข้อมูล การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบการพัฒนาระบบ การออกแบบการทดสอบระบบ การนำระบบไปใช้งานและการบำรุงรักษาระบบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BBAIS910 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1.คทาวุธ แก้วบรรจง.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
2.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. ระบบฐานข้อมูล 
3.มณีโชติ สมานไทย. การออกแบบฐานข้อมูล และภาษา SQL ฉบับผู้เริ่มต้น