การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

Quantitative Analysis for Business Decision Making

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในตัวแบบที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับเทคนิคการพยากรณ์ ทฤษฎีเกม ตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบเชิงเส้น ตัวแบบพัสดุคงคลัง ตัวแบบการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ และเทคนิคการวางแผนและการควบคุมการทำงานในโครงการ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคเชิงปริมาณต่างๆ ในการตัดสินใจดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ตัวแบบในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
4. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการนำหลักการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคมส่วนรวม
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจศาสตร์และเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนและตัวอย่างอ้างอิงให้มีความทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสมตามสภาวะการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
         
การใช้เทคนิคเชิงปริมาณต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ตัวแบบในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ เช่น เทคนิคการพยากรณ์ ทฤษฎีเกม ตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบเชิงเส้น ตัวแบบพัสดุคงคลัง และตัวแบบการตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ เทคนิคการวางแผนและการควบคุมการทำงานในโครงการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้ที่ห้องพักครูการจัดการธุรกิจ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง และนอกจากนี้นักศึกษาสามารถตั้งคำถามและข้อสงสัยในแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ได้ตลอดเวลา เมื่อผู้สอนเสร็จสิ้นภาระกิจการสอนแล้วจะทำการตอบคำถามและอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาได้ทราบทั่วกัน
1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
1.3 มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสอดแทรกระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ทำการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การส่งงานทันตามเวลากำหนด ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน และประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน ถาม-ตอบ การสอนความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอผลงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ทำการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคการศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ การนำเสนอผลงาน และการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
3.3 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิดและการวิเคราะห์ด้วยโจทย์แบบฝึกหัด การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมถึงศึกษาค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ทำการประเมินผลการเรียนรู้จากการแก้โจทย์แบบฝึกหัด ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.2 มีความสามารถในการแสดงความริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มโดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งภายในสถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา รวมถึงการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
ทำการประเมินผลการเรียนรู้จากรายงาน ประเมินจากพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน รวมถึงสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน
5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานที่ใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข ซึ่งในรายวิชานี้เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เช่น ตัวแบบเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน เป็นต้น มอบหมายงานที่มีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณหาผลลัพธ์ของปัญหาทางธุรกิจ การสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอผลงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
ประเมินผลจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์ ประเมินจากผลงานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณหาผลลัพธ์ของปัญหาทางธุรกิจ การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย การนำเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม และประเมินทักษะความสามารถในการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอผลงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
6.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการวิเคราะห์จากสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริง และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 1.3 มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 3.3 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป 4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 4.2 มีความสามารถในการแสดงความริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน 5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
1 BBACC118 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2 การส่งแบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.6.1 การศึกษาค้นคว้าและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย รายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 5.1.2, 5.1.3, 5.5.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน การตอบคำถามและอภิปราย การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.5.1 สอบกลางภาค 9 30%
5 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.5.1 สอบปลายภาค 17 30%
1) สุทธิมา  ชำนาญเวช. (2559). การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์.
2) สุทธิมา  ชำนาญเวช. (2554). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์.
3) พัชราภา  สิงห์ธนสาร. (2560). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. พิมพ์ครั้งที่ 2. พิษณุโลก : พิษณุโลกดอทคอม.
4) กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2553). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สามลดา.
5) เกศินี  วิฑูรชาติ. (2538). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
6) รัชรินทร์  กุลชาติ. (2558). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. กรุงเทพมหานคร : ท้อป.
-
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ประกอบการคำนวณในการตัดสินใจเชิงปริมาณ เช่น โปรแกรม QM for Windows เป็นต้น
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่ม Microsoft Teams ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ