เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management

ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาลนทางบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ ทักษะด้านการสื่อสารทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 เพื่อเตรียมตัวให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ  และมีการฝึกทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  หรือการฝึกงานทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษานั้น ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา และฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงาน สหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งในทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพ และมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งทักษะต่างๆนี้เป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับการฝึกงานสหกิจศึกษา  หรือการฝึกงานทางระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาลนทางบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ ทักษะด้านการสื่อสารทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Social network เช่น ตั้งกลุ่ม Facebook รายวิชาเตรียมสหกิจและการฝึกองานทางบริหารธุรกิจ เพื่อให้คำปรึกษา สั่งงาน และ ส่งงาน - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
2.มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
4.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
กล่าวถึงการมีวินัย และการตรงต่อเวลา บอกผลดีของการมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น บรรยายและเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ อธิบายถึงประโยชน์ของการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและผลกระทบในการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความประพฤติของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ความตรงต่อเวลาในการส่งผลงานของนักศึกษา
1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
ให้ฝึกปฏิบัติ
ผลการฝึกปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ นำเสนอผลงานจากแบบฝึกหัดและใบงาน
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมมีวิจารณญาณในการเขียนโปรแกรมบนเว็บอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
บรรยายและแสดงตัวอย่างประกอบ ให้แบบฝึกหัดและใบงานฝึกปฏิบัติโดยกำหนดรูปแบบงานให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะเพื่อแก้ปัญหา
ผลงานจากแบบฝึกหัดและการฝึกปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนาสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสารมารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
จัดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อระบบงานที่นำเสนอ
นำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยสมาชิกในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ความสามารถของสมาชิกในการตอบข้อซักถามของอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้น
5.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานโดยกำหนดรูปแบบงานให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะเพื่อแก้ปัญหา และนำเสนอผลงาน จัดส่งผลงาน
นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์ ตรวจผลงาน
6.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.3 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน  สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานโดยกำหนดรูปแบบงานให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะเพื่อแก้ปัญหา และนำเสนอผลงาน จัดส่งผลงาน
นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์ ตรวจผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1.,2.1.2,2.1.3 การทดสอบ ประเมินผลครั้งที่ 1 ประเมินผลครั้งที่ 2 สอบประมวลความรู้ สอบปลายภาค 8 14 16 17 5% 5% 10% 20%
2 1.1.1,1.1.2, 2.1.4,3.1.1, 3.1.2,4.1.1, 4.1.2,4.1.3,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4 วิเคราะห์โครงการและการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการนำเสนอผลการดำเนินงาน รายงาน การร่วมจัดทำแผนงาน การเข้าร่วมปฏิบัติงาน เข้า/ออก,ขาด/ลา/มาสาย การรายงานผลการฝึกปฏิบัติ การส่งรายงานโครงการ ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1.1.1,1.1.2 การเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วมประชุม การร่วมเสนอความคิดเห็นในการเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
หนังสือวิชาหลักการตลาด
หนังสือการเขียนรายงาน
หนังสือคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
www.abac.edu
หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่างๆ เช่น ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ ฯลฯ
วารสาร นิตยสาร บทความหรืองานวิจัยต่างๆทางการตลาด และเว็บไซต์ทางธุรกิจ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ข้อเสนอแนะผ่าน Facebook เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจและปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะฯ เพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากการนำเสนอผลการทำงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างต่อเนื่อง