การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Educational Research

1. เข้าใจระเบียบวิธี รูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. นำความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
3. ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ ตลอดจนแก้ปัญหาการเรียนรู้
4. มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์และประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัย การออกแบบงานวิจัย ตัวแปรประเภทต่างๆ วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล วิธีการทางข้อมูล การวิเคราะห์ แปลความและนำเสนอข้อมูล การเขียนโครงร่างของงานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
1. อาจารย์ประจำรายวิชาให้นักศึกษาติดต่อโดยตรงและติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์
2. อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการและความเหมาะสม
1. ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยคำนึงถึง สิทธิมนุษยชน ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ ชุมชน และสังคม
4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในด้านการดำรงตนและการปฏิบัติงาน
บรรยาย ตั้งคำถาม อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม
พฤติกรรมการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
ประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา
ประเมินจากการอ้างอิงอย่างเหมาะสมและถูกต้องของรายงาน
ประเมินร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธี รูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการวิจัยทางการศึกษา
2. ประยุกต์ความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการวิจัย และการนำผลการวิจัยทางการศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา
4. มีทักษะในการวางแผนการวิจัยทางการศึกษา
บรรยายร่วมกับอภิปราย ตั้งคำถาม การทำงานกลุ่ม วิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา การมอบหมายงาน
ทดสอบย่อย
ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
การตอบคำถาม
รายงาน
การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์
1. ตระหนักรู้ในศักยภาพของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่นำไปสู่การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. สามารถสืบค้น ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
3. สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในการทำงาน
4. สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงความรู้และผลกระทบจากการตัดสินใจ
บรรยายร่วมกับอภิปราย ตั้งคำถาม การทำงานกลุ่ม วิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา การมอบหมายงาน
การตอบคำถาม
รายงาน
การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์
1. มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกกลุ่มในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
3. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ในสถานการณ์ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง องค์การและสังคมอย่างต่อเนื่อง
บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่ม ตั้งคำถาม มอบหมายงาน การนำเสนอผลงาน
การตอบคำถาม
รายงาน
การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์
1. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด เขียน ทำรายงานและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการิเคราะห์ แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
3. สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทำรายงาน เตรียมและนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่ม มอบหมายงาน
รายงาน
การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 มีจรรยาบรรณ 2 มีคุณธรรมจริยธรรม 3 มีจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ 4 มีภาวะผู้นำ 5 มีความรอบรู้ ุ6 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 7 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8 สามารถวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 9 มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 มีทักษะการสื่อสาร
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จรรยาบรรณ จริยธรรม จิตอาสา ผู้นำ รอบรู้ ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สารสนเทศ สื่อสาร
1 TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-3.3 5.1-5.2 4.1-4.2, 6.1-7.5 สอบกลางภาค ทดสอบย่อย สอบปลายภาค 9 15 17 25% 15% 25%
2 1.1-7.5 2.1 2.2-2.4 การมีส่วนร่วมอภิปราย/การตอบคำถาม การวิเคราะห์และการนำเสนอ การทำรายงาน/งานกลุ่มและผลงาน และการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 1.1–7.5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 10%
อรอนงค์ นิยมธรรม. (2560). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.
2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ
ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์. (2543). เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน. ชลบุรี: งามช่าง.
ชิดชนก เชิงเชาว์. (2539). วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. สงขลา : สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลา
          นครินทร์.
ชูศรี วงศ์รัตนะ และคณะ . (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ทิปส์พับบลิเคชั่นจากัด .
________. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. (2550). พิมพ์ครั้งที่ 10. นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์
       โปรเกรสซีฟ
ณรงค์ ฉายานนท์. (2536). ระเบียบวิธีวิจัย. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, อัด
         สำเนา.
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ . (2556). ระเบียบวิธีวิจัย หลักการและแนวคิดและเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย.
         พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: เอ๊กซเปอร์เน็ท.
ทิศนา แขมมณี. (2538). เส้นทางสู่งานวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์.
เทียนฉาย กีระนันท์ และ จรัล จันทลักขณา. (2535). หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการวิจัย ใน สถิติ วิจัยและการ
         ประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มสธ.
________. (2535). หน่วยที่ 2 วิธีการดำเนินงานวิจัย. ใน สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8
          พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มสธ.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). สถิติชวนใช้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไอคอนพริ้นติ้ง.
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2540). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์และทำ
        ปกเจริญผล
_______. การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์. (2553). พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว.
บุญเรียง ขจรศิลป์. (มปท). การวางแผนวิจัยทางการศึกษา. เอกสารอัดสำเนา.
________. (มปท). การวิจัยทางการศึกษา. เอกสารอัดสำเนา.
ประวิต เอราวรรณ์. (2542). การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการจำกัด.
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล. (2543). การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะ
             ครุศาสตร์สถาบันราชภัฏพระนคร.
ไพจิตร สดวกการ. (2545). การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
ภัทรา นิคมานนท์. (2539). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย. กรุงเทพฯ: บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัด.
มนัส สุวรรณ. (2549). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียน
       สโตร์.
มลิวัลย์ สมศักดิ์ และคณะ. (2547). ชุดฝึกอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. นครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
รวีวรรณ ชินะตระกูล. (2542). การทำวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: บริษัททีพีพรินท์จำกัด.
เรืองอุไร ศรีนิลทา. (2535). ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม. เกษตรศาสตร์.
วรรณี แกมเกตุ. (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,. วรัญญา ภัทรสุข. (2552). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
       มหาวิทยาลัย.
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: การศาสนา.
วีรยา ภัทรอาชาชัย. (2539). หลักการวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัทอินเตอร์ เทค พริ้นติ้ง
       จำกัด.
สิน พันธุ์พินิจ. (2551). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. (2538). หลักการแนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน. (น.6-11 ) ในลัด
        ดา ภู่เกียรติ. (บรรณาธิการ) เส้นทางสู่การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
สุวิมล ติรกานันท์. (2548). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ :แนวทางสู่ทางปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 5.
        กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวาณิช. (2548). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์
         มหาวิทยาลัย.
ส่งศักดิ์ ทิตาราม. (2535). หน่วยที่ 3 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ใน สถิติ วิจัยและการประเมิน
           ผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มสธ.
สมบัติ บุญประคม. (ตุลาคม 2545). “ครูกับการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ”.
          วารสารวิชาการ. 5(10) : 35.
สรชัย พิศาลบุตร. (2535). หน่วยที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและทดลอง. ใน สถิติ หน่วยที่ 1-8 .
          พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มสธ
________. (2535). หน่วยที่ 5 การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล. ใน สถิติ วิจัยและการประเมินผล
        การศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มสธ.
________. (2535). หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น. ใน สถิติ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่
        1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มสธ.
สำอาง สีหาพงษ์. (กันยายน 2544). “การวิจัยในชั้นเรียน”. วารสารวิชาการ. 4(9) : 62-63.
อนงค์พร สถิตย์ภาคีกุล. (กรกฎาคม 2544). “คำถามน่ารู้กับการวิจัยในชั้นเรียน”. วารสารวิชาการ.4(7): 62.
อุทุมพร (ทองอุไร) จามรมาน. (2544). การวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน.กรุงเทพฯ: โรง
        พิมพ์ฟันนี่.
________. (2535). หน่วยที่ 8 สถิติที่ใช้เพื่อการวิจัยและการวัดผลการศึกษา. ใน สถิติ วิจัยและการประเมินผล
       การศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มสธ.
Kerliner, Fred N. (2000). Foundations of behaviour research. 4th ed. USA: Wadsworth thomson
       learning,
Kiess, Harold O. (2001). Statistical concepts for the behavioural sciences. 2nded. Boston:
       Ally and Bacon.
Kirt, Roger E. (1995). Experimental Design: Procedures for the behavioral sciences. CA:
      Brooks/Cole publishing company.
Yamane, Taro. (1970). Statistics: an Introductory Analysis. New York: Harper&Row.
http://www.riclib.nrct.go.th/
http://www.library.tu.ac.th/
http://www.lib.swu.ac.th/
http://www.hs.chula.ac.th/
1.1 นักศึกษาประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชา
1.2 นักศึกษาเป็นผู้สะท้อนคิด (Reflective Journal)
2.1 การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
2.2 ผลงานและการนำเสนอ
2.4 ผลการทดสอบ
3.1 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาโดยใช้ Evidence Based
3.2 ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
3.3 พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน ผลงาน และผลการทดสอบ ร่วมกับให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองและประเมินตนเอง
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3-5 ปี


5.2 สัมมนาผู้คุณวุฒิจากภายนอกเพื่อหาแนวทางในการวางแผนปรับปรุงรายวิชา