การจัดการโมเดลทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

Business Model Management in the Digital Era

แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ การสร้างโมเดลธุรกิจ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ ความหมายของโมเดลธุรกิจดิจิทัล โมเดลธุรกิจดิจิทัลแบบไฮบริค นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจในปัจจุบันที่น่าสนใจ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BBABA237 การจัดการโมเดลทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. คทาวุธ แก้วบรรจง. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการโมเดลธุรกิจในยุคดิจิทัล
2. เอกสาร Innovation Catalog Social Vol.2. สำนักงาน NIA 
3.หนังสือโมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่. สำนักพิมพ์วิช
4.หนังสือคู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ (Business model generation).สำนักพิมพ์ Welearn 
5.หนังสือ วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ Value Proposition Design. สำนักพิมพ์ Welearn