การจัดการทรัพยากรประมง

Fisheries Resources Management

          1.1 เพื่อรู้บทบาทของอุตสาหกรรมประมงต่อการพัฒนาประเทศ
          1.2 เพื่อรู้การประมงของโลกและการประมงของประเทศไทย
          1.3 เพื่อรู้ประเภทของทรัพยากรประมงและแนวคิดในการใช้ประโยชน์
          1.4 เพื่อรู้หลักและทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรประมง และปัญหา ผลกระทบของการทำการประมงของไทย
          1.5 เพื่อรู้กฎหมาย มาตรการ ข้อตกลงและองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรประมง
          1.6 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติและลักษณะนิสัยที่ดีในด้านการจัดการทรัพยากรประมง ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 2. เพื่อขอเปิดเป็นรายวิชาใหม่
 ศึกษาทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ ปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรประมง หลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน นโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้องทางการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
-    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยอาจารย์จะนัดหมายวันและเวลา แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
- วันพุธ เวลา 15.00 – 16.30 น. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาประมง
- e-mail: apisara_moddy@hotmail.com และสื่อออนไลน์อื่น ๆ เช่น Facebook และ Line ในเวลา 18.00-21.00น.
- พัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพทางประมง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
- ไม่ใช้เทคโนโลยีที่ทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
- โดยการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทั้งในรายวิชาและของมหาวิทยาลัย
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีทางการประมง โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ทำลายล้างให้สูญหายไป และอนุรักษ์ให้คงอยู่
- ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - ประเมินความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย - ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ - เคารพในการแสดงออกทางความคิดของผู้ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน
- พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สำคัญในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงมากเกินควร
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านนโยบายและมาตรการที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรประมง
- การพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรประมง และความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรประมง
- โดยใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การบรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ
 
 -   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี  
-   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา 
- พัฒนาความสามารถการประยุกต์ความรู้จากทฤษฏี และหลักการของการจัดการทรัพยากรประมงมาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิชาการ
- การกำหนดแผนและนโยบาย การวางมาตการ ข้อกำหนด กฎกติกา เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น บนพื้นฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรประมงได้อย่างเหมาะสม
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- มอบหมายให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
- การอภิปรายกลุ่ม โดยใช้ทฤษฏีมาประกอบการให้เหตุผล และรวบรวมข้อมูลนำเสนอ
- ประเมินจากการตอบปัญหา และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนทั้งรายบุคคล/กลุ่ม - รายงานรายบุคล/กลุ่มกรณีศึกษา และการนำเสนอผลงาน - การสอบกลางภาค และปลายภาค
- พัฒนาความสามารถการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกใน
- การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่ม ในบทบาทความเป็นผู้นำ และผู้ตามในกรณีการทำงานเป็นทีม
- การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
- มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม แล้วนำเสนอในชั้นเรียน และต้องแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจใน การทำงานร่วมกัน - ให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเพื่อเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำรายงาน และนำเสนองาน
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม - ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม - สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
- กำหนดให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ค้นคว้า และใช้ในการนำเสนอผลงาน - ให้ค้นคว้าในการจัดทำรายงานผ่านฐานข้อมูลหรือวารสารที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - มีการนำข้อมูลทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียน
- ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย ว่ามีการใช้วารสาร หนังสือ หรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ - ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม - ประเมินจากข้อมูลที่นำเสนอเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา การบรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการสอน และมอบหมายงานกลุ่ม -บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา -มอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -ในการสอนจะเสริมสร้างการใช้ทักษะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงกับหลักการหรือทฤษฎีอันเป็นแนวทางสู่การแก้ปัญหาต่างๆ -โดยการใช้สื่อเป็นวีดีทัศน์และ มอบหมายโจทย์ปัญหาให้นักศึกษาได้ฝึกหาข้อมูล วิเคราะห์และเข้าใจวิธีแก้ปัญหาโดยอิงบนหลักการและ/หรือทฤษฎีอย่างถูกต้อง - มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม แล้วนำเสนอในชั้นเรียน และต้องแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจใน การทำงานร่วมกัน - ให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเพื่อเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำรายงาน และนำเสนองาน - กำหนดให้นักศึกษาอ่านตำรา และบทความทางวิชาการ การจัดทำรายงานให้ใช้หนังสืออ้างอิงหรือฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ - ให้ค้นคว้าในการจัดทำรายงานผ่านฐานข้อมูลหรือวารสารวิชาการ - ในการนำเสนอรายงานให้นำเสนอผ่านระบบสารสนเทศ (power point)
1 BSCAG335 การจัดการทรัพยากรประมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.3 การเข้าชั้นเรียน/การตรงต่อเวลา/ความสนใจ/การไม่ทุจริต ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1.1,3.1.1,3.1.2 สอบกลางภาค 7 25%
3 2.1.1,3.1.1,3.1.2 สอบปลายภาค 17 25%
4 1.1.1,1.1.2,2.1, 2.1.3,4.1.4, 5.1.2 รายงานที่นักศึกษาจัดทำในแต่ละงานมอบหมาย 1,2,3,6,7,9,10,11,13, 15,16 10%
5 1.1.1,2.1.2,3.1.2 การอภิปรายกลุ่ม 2,4,6,9,11, 13,15 15%
6 2.1.3,4.1.1,4.1.2, 4.1.3,5.1.3 การนำเสนองานในชั้นเรียน 3,5,10,15 10%
7 5.1.1 สื่อที่ใช้ในการนำเสนองาน 3,5,10,15 5%
กังวาลย์   จันทรโชติ. 2541. การจัดการประมงโดยชุมชน. ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. กังวาลย์   จันทรโชติ. 2544. จรรยาบรรณในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ. องค์การอาหารและเกษตร           แห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, กรุงเทพฯ. 12 น. กังวาลย์   จันทรโชติ. 2545. ขจัดประมงเถื่อน :ยุติการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม.           องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, กรุงเทพฯ. 20 น. นภาพร    ศรีพุฒินิพนธ์ และคณะ. 2548. คู่มือการจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม. สำนักงาน           ภาคสนามแผนงานประมงในลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี. 37 น. พวงทอง  อ่อนอุระ. 2547. การจัดการประมงนอกน่านน้ำไทยแนวใหม่ตามบทบัญญัติของร่าง           พระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่. กองประมงต่างประเทศ กรมประมง, กรุงเทพฯ. 65 น. พวงทอง  อ่อนอุระ. 2547. การทำการประมงอย่างรับผิดชอบและแผนปฏิบัติการสากลในการขจัดประมง           เถื่อน. กองประมงต่างประเทศ กรมประมง, กรุงเทพฯ. 48 น. วิฑูรย์       ปัญญากุล. 2547. ปลาหายไปไหน: สาเหตุและผลกระทบจากการทำประมงเกินขีดจำกัด.  มูลนิธิ           สายใยแผ่นดิน, กรุงเทพฯ. 247 น. วีระวัฒน์  หงสกุล. 2521. การประมงของไทย. กองประมงทะเล กรมประมง, กรุงเทพฯ. 151 น. เรืองไร    โตกฤษณะ. 2548. ทรัพยากรประมงทะเลไทย—กับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.           สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 47 น. ลัดดา       วงศ์รัตน์. 2550. ป่าสักชลสิทธิ์กับการจัดการทรัพยากรประมง. ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะ           ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 163 น. ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ. 2530. อนาคตประมงไทย. รายงานผลการ           สัมมนาร่วมภาครัฐบาลและภาคเอกชน 4-6 มิถุนายน 2530 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 583 น. ศูนย์พัฒนาชายฝั่ง ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2547. โครงการสำรวจ           ข้อมูลชาวประมงเรื่อง "การจัดการประมงในน่านน้ำไทย”. ศูนย์พัฒนาชายฝั่ง ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. สมปอง   หิรัญวัฒน์. 2536. สภาพการใช้ทรัพยากรประมง. เอกสารประกอบการบรรยายการใช้ทรัพยากร.           คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สื่อประกอบการสอน DVD ชุด SEA SERIES ทะเลสีคราม
จิราภรณ์  ไตรศักดิ์. 2550. การจัดการประมง” คำตอบที่ไม่รอคำถาม. ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, กรุงเทพฯ. เรียกดูได้จาก
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=193:2011-03-24-06-54-47&catid=35:research-forum&Itemid=146 นภาพร   ศรีพุฒินิพนธ์ และคณะ. 2548. คู่มือการจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม. สำนักงาน           ภาคสนามแผนงานประมงในลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี. 37 น. เรียกดูได้จาก 
          http://www.thaimrcfisheries.org/WEBSITE/June_FMG_report/Fisheries%20Co-management.pdf นุศจี         ทวีวงศ์ และเรวดี  ประเสริฐเจริญสุจ. ทรัพยากรและชุมชน: บทบาทหญิงชายในชุมชนประมง.           มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน, กรุงเทพฯ. 62 น. เรียกดูได้จาก
          http://www.sdfthai.org/newsletter/edit%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%           E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81[1]...pdf ไพโรจน์ ทรัพย์ประเสริฐ. จรรยาบรรณว่าด้วยการทำประมงอย่างรับผิดชอบ. เรียกดูได้จาก           http://www.gotoknow.org/blog/group705/13829 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย.2530. อนาคตประมงไทย. เรียกดูได้จาก           http://www.navy.mi.th/navic/document/880807a.html อานนท์   อุปบัลลังก์. ชีววิทยาประมง. ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. เรียกดูได้จาก  http://natres.psu.ac.th/QuizNRStudents/AquaticScience2/Quiz_FishBiology.htm อิสระ      ชาญราชกิจ และคณะ. การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม. กอง           เทคโนโลยีการประมง ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, กรุงเทพฯ. 82 น. เรียกดูได้จาก http://map.seafdec.org/downloads/pdf/IUU_thai.pdf อุไรวรรณ กว้างขวาง. ทาไมต้องมีการจัดการทรัพยากรประมง. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ           ทรัพยากรประมงน้ำจืด. เรียกดูได้จาก http://www.fisheries.go.th/if-center/web2/images/pdf/4s.pdf
การประเมินผลการสอนเมื่อสิ้นสุดการสอน โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการ สอนที่จัดทำขึ้น โดยประเมินแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1. การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 2. ผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 1 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยทบทวนปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และมีการนำสื่อ อุปกรณ์ที่สามารถสื่อให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นความต้องการของนักศึกษา โดยต้องคำนึงถึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-
-