ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน

Power System and Protection Laboratory

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหม้อแปลงกระแสการต่อหม้อแปลงกระแสและสามารถต่อหม้อแปลงกระแสได้
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหม้อแปลงแรงดัน การต่อหม้อแปลงแรงดันและสามารถต่อหม้อแปลงแรงดันได้
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของรีเลย์กระแสชนิดต่างๆ และสามารถนำไปใช้งานได้
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของรีเลย์แรงดันและสามารถนำไปใช้งานได้
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสามาถนำไปใช้งานได้
1.6 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าและสามาถนำไปใช้งานได้
1.7 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันบัสบาร์และสามารถนำไปใช้งานได้
1.8 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสายส่งและสามารถนำไปใช้งานได้
1.9 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันมอเตอร์ และสามารถนำไปใช้งานได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังตามส่วนต่างๆ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา ENGEE124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม และจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
แนะนำในห้องเรียน 


อธิบายความหมายข้อดี ข้อเสีย  แนะนำและยกตัวอย่าง อธิบายระเบียบการเข้าชั้นเรียน

                  4.แนะนำและอธิบายในชั้นเรียน มีสัมมาคารวะให้ความเคารพแก่ ครู อาจารย์ พ่อ แม่ ผู้อาวุโสที่เป็นเครือญาต และรุ่นพี่
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา


สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา เช็ครายชื่อนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าในด้านการปฏิบัติและ สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
สอนและอธิบายตามรายละเอียดในคำอธิบายรายวิชา ใช้สื่อการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดี เช่น ใช้รูปภาพ แผ่นใส ของจริง เป็นต้น เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับผู้สอนโดยมีการตั้งคำถาม หรือตอบคำถามนักศึกษา ให้นักศึกษาต่อวงจรการทดลองด้วยตนเอง
ตรวจใบงานภาคปฏิบัติ ตรวจงานที่นักศึกษาปฏิบัติ สอบภาคปฏิบัติปลายภาคการศึกษา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
มอบหมายโครงงานให้นักศึกษาทำ
ตรวจสอบโครงงานของนักศึกษา
มีมนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทสัมคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้
1.แนะนำในห้องเรียน
2.มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลกำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่มอย่างชัดเจน
1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
 
2. ตรวจสอบงานที่ทำและสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษา
ทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
1. ตรวจสอบงานคิดคำนวณเชิงตัวเลขที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ
2. ตรวจสอบงานที่ได้ให้นักศึกษาหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
1. มีทักษะในการวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงาน
2. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
         1. มีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
        2. สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
1 มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2 มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน
3 มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ     
4 มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
5 มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 ENGEE124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอแนวคิดในชั้นเรียน 1-16 10%
2 2.1,3.1 ตรวจการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละใบงาน และงานที่มอบหมายให้นักศึกษา 1-16 60%
3 4.2 ตรวจพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม และตรวจงานที่มอบหมายให้นักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 2.1 สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน 9 16 10% 10%
ใบงานจำนวน 25 ชุด
           ไม่มี
หนังสือและเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชา
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้ สื่อการสอนในรายวิชา
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน และการใช้ สื่อการสอนในรายวิชา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
              - ปรับปรุงสื่อการสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Micom S1 ช่วยแสดงผลการจำลอง
-  ยกตัวอย่างการคำนวณที่สอดคล้องกับวงจรที่ใช้โปรแกรม Micom S1 ช่วยแสดงผลการจำลอง
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอ บการให้ คะแนนจากการสุ่ มต รว จ ผล งานข อ งนักศึกษาโดยอาจารย์ อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
     - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
   ตามข้อ 4
             - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้    เกี่ยวกับปัญหา ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ