ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1

Practical Skills in Plant Science 1

ฝึกทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
ฝึกทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช กการเตรียมพื้นที่ปลูก การกำจัดวัชพืช  การปลูกและการย้ายปลูกและการดูแลรักษา
3
มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
บรรยาย ปฏิบัติ
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน ทำรายงาน
มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านปฏิบัติ
สาธิต
ประเมินจากผลงาน
มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
สาธิต
สังเกตการทำงาน
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สังเกต
งานมอบหมาย
สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
ใช้ social media สืบค้นข้อมูล
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง
ปฏิบัติการในโรงเรือน
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 6. ด้านทักษะปฏิบัติ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.2 2.1 3.2 4.1 4.2 5.2 6.1
1 BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน 1-17 5%
2 ความรู้ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-17 5%
3 ทักษะทางปัญญา ทดสอบการปฏิบัติ 7,15 5%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์และตัวเลข การร่วมมือ ช่วยเหลือกันในการทำงาน 1-17 15%
5 ทักษะปฏิบัติ ผลของงานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริงและการสังเกต 1-17 70%
การปลูกไม้ดอก
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
ผลการเรียนของนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน สังเกตการเรียนของนักศึกษา
ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย