การจัดการทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์

Human Resource and Human Capital Management

เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความเป็นมาทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อภิปราย นำเสนอ และนำผลการศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์ใช้ได้ รวมทั้งมีทักษะการนำเสนอผลการศึกษาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ และมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม และสามารถร่วมมือกับกลุ่มนำเสนอรายงานได้ถูกต้องตามกระบวนการอย่างน้อย 1 เล่ม เพื่อให้นักศึกษา สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้นในการเขียนรายงาน และนำเสนอผลการศึกษาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ เพื่อให้นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ความหมายและโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเริ่มต้นงานและการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่งและการโยกย้าย ขวัญและการจูงใจของพนักงาน การใช้ภาวะผู้นำ แรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน การออกจากงาน อุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการทำงาน จริยธรรมในการบริหารงาน ทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ดังนี้             3.1  วันพุธ (คาบกิจกรรม) เวลา 15.00 - 17.00 น. ของทุกสัปดาห์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ อาคารบริหารธุรกิจ 3 ห้อง 302                    โทร. 081-1474757            3.2   E-mail: hrd.kanwara@gmail.com
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
(2) มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
 
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดย การเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้อง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 2. กำหนดงานเป็นกลุ่มย่อย เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดจิต สำนึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม 4. ให้การยกย่องชมเชยผู้ที่มีความ ซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 5. กำหนดระเบียบลงโทษผู้ทุจริต การสอบ 6. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องความ เสียสละเพื่อส่วนรวมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   
 
1.ประเมินจากเวลาการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ประเมินจากผลงานกลุ่มและ ความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน 3. จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 4. ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ำ ใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
(2) มีความรู้และความเข้าในในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2.2 วิธีการสอน
1. ใช้การเรียนการสอนในหลาก หลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติใน สภาพแวดล้อมจริง 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์ จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 3. จัดการฝึกปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบย่อย 2. การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 3. ประเมินจากงานที่มอบหมาย นักศึกษา 4. ประเมินจากการนำเสนอ ผลงาน 5. ประเมินจากแผนธุรกิจ หรือโครงการที่นำเสนอ 6. ประเมินจากผลการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
(2) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.2 วิธีการสอน
1. กรณีศึกษาทางการจัดการ โครงงาน งานวิจัย และกำหนด ให้นักศึกษาวางแผนการทำงาน เป็นทีม 2. ใช้สถานประกอบการฝึก ปฏิบัติงานจริง 3. มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็น ผลการศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอแนวทางการแก้ไข 4. เน้นถึงศาสตร์และศิลป์รวม ถึงรูปแบบในการนำเสนอผลงาน แลให้นักศึกษานำเสนอผลงานจริง  
3.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 2. ประเมินจากการทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบ โดยออก ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการ ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา 3. ประเมินจากผลงานและการ ปฏิบัติงานของนักศึกษา
(1) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
(2) มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
(3) มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำและในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
4.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานที่ต้องใช้การ ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การศึกษา 2. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายในสถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 3. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ การระดมความคิดและร่วมกัน ทำงาน 4.มีกิจกรรมส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ เช่นยกย่องชมเชยนักศึกษาที่มี มนุษยสัมพันธ์ดีเด่น   
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรม ในการทำกิจกรรมระหว่างนัก ศึกษาในกลุ่ม 2. ประเมินจากผลงานของ นักศึกษาทั้งรายบุคคลและ รายกลุ่ม 3. มีการร่วมประเมินทั้งอาจารย์ และนักศึกษา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์ เสมือนจริง และนำเสนอแนวทาง แก้ปัญหาที่เหมาะสม 2. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิค การประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์   ต่าง ๆ ได้ 3. มีการนำเสนอผลงานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
5.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการอธิบายหลัก การเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ประเมินจากการสรุป และอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน 3. ประเมินจากผลงานและ การนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ประเมินจากการทดสอบ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.1  สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 6.2  สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง 6.3  สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต 6.4  สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล 6.5  สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
 
6.2 วิธีการสอน
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์ เสมือนจริง และนำเสนอแนวทาง แก้ปัญหาที่เหมาะสม 2. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้กับสังคม และสามารถทำการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 3. มีการนำเสนอผลงาน เสวนา และอภิปรายร่วมกัน
 
6.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  2. ประเมินจากการสรุป การนำเสนอ และอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน 4. ประเมินจากการทดสอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา (1). มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น (2) มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม (3) มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (4) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ (5) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน (3) มีความรู้และความเข้าในในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน (1) สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง (2) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ (3) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป (4) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ (1) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ (2) มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง (3) มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำและในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน (2) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ (3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (1) สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม (2) สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง (3) สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต (4) สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิด
1 BBABA234 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3, 4.1 การสอบกลางภาค บทที่ 1-6 9 30
2 2.3, 4.1 การสอบปลายภาค บทที่ 7-12 17 30
3 2.3, 4.1 งานมอบหมาย (แบบฝึกหัด) งานมอบหมาย (รายงาน) 1-8, 10-16 30
4 2.3, 4.1 คะแนนเจตคติ การเข้าชั้นเรียน และความรับผิดชอบในรายวิชา 1-8, 10-16 10
เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
1.  นิสดารก์  เวชยานนท์.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ.  โครงการเอกสารและตำรา           คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2.  พยอม  วงศ์สารสรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพฯ : 2540. 3.  สมชาย  หิรัญกิตติ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์  จำกัด. กรุงเทพฯ : 2542. 4.  ดนัย  เทียนพุฒ. ธุรกิจของ HR. บริษัท นาโกต้า จำกัด. กรุงเทพฯ : 2546. 5.  เสนาะ  ติเยาว์. การบริหารงานบุคคล. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : 2545. 6.  ประเวศน์  มหารัตน์สกุล. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ.           บริษัท พิมพ์ดี จำกัด. กรุงเทพฯ : 2543 7.  วนิดา วาดีเจริญ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ.           บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด : 2556
1.1  อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาเสนอแนะการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เขียนลงบนกระดาษที่แจกให้ในชั้นเรียน 1.2  ผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ดำเนินการประเมินโดย มทร.ล้านนา เชียงใหม่
2.1  ผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ดำเนินการประเมินโดย มทร.ล้านนา เชียงใหม่
3.1  แก้ไขข้อบกพร่องจากผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 3.2  แก้ไขข้อบกพร่องจากข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาในชั้นเรียน 3.3  การทำวิจัยในชั้นเรียน (ถ้ามี) 3.4 เชิญวิทยากรบรรยายเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์จริงหรือพานักศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง
 4.1  ทวนสอบคะแนนสอบของนักศึกษาตามจุดประสงค์การสอนแต่ละหน่วยเรียน  4.2  ทวนสอบงานที่มอบหมายของนักศึกษาตามจุดประสงค์กนสอนแต่ละหน่วยเรียน
5.1  ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมินผู้สอน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ดำเนินการประเมินโดย มทร.ล้านนา น่าน 5.2  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 5.3  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหา โดยวิธีการสอนที่หลากหลายและ/หรือจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี)