กลศาสตร์ของแข็ง

Mechanics of Solid

เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุทางด้านความเค้นและเครียดในขั้นพื้นฐานการเปลี่ยนรูปของวัสดุภายใต้ภาระกรรมในแนวแกนเดียวการบิดตัวของเพลากลมและเพลากลวงโมเมนต์แรงเฉือน และการโก่งตัวของคาน ความเค้นจากการโก่งตัวของคานที่แก้ปัญหาได้โดยทางสถิติศาสตร์ความเค้นและความเครียดบนระนาบ การวิเคราะห์ความเค้นผสม
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชากสศาสตร์ของแข็งได้ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปของวัสดุภายใต้ภาระกรรมในแนวแกนเดียว  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการบิดตัวของเพลากลมและเพลากลวงโมเมนต์  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแรงเฉือน และการโก่งตัวของคานที่แก้ปัญหาได้โดยทางสถิตศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความเค้นและความเครียดบนระนาบ และการวิเคราะห์ความเค้นผสม
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุทางด้านความเค้นและเครียดในขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนรูปของวัสดุภายใต้ภาระกรรมในแนวแกนเดียวการบิดตัวของเพลากลมและเพลากลวงโมเมนต์แรงเฉือน และการโก่งตัวของคาน ความเค้นจากการโก่งตัวของคานที่แก้ปัญหาได้โดยทางสถิติศาสตร์ความเค้นและความเครียดบนระนาบ การวิเคราะห์ความเค้นผสม
 จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม 2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 3. มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาการและวิชาชีพ
- บรรยาย - ฝึกปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน - การทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน - การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - การเข้าชั้นเรียน - การแสดงความเคารพต่อตนเอง อาจารย์ และสถานที่
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 2. สามารถบูรณาการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
- บรรยาย - ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบ - การทำกิจกรรมในชั้นเรียน - การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - การเข้าชั้นเรียน
1. สามารถศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของปัญหาและความต้องการ 2. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
- บรรยาย  - ฝึกปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน - การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1. สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
- การทำงานกลุ่ม
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน - การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม - การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
1. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
- บรรยาย  - ถาม-ตอบ - ทำแบบฝึกหัด
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน - การทำงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20 %
3 ความรู้ สอบกลางภาค 9 35 %
4 ความรู้ สอบปลายภาค 18 35 %
ชนะ   กสิภาร์ ,  ความแข็งแรงของวัสดุ  ,  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ , พิมพ์ครั้งที่ 9, พ.ศ. 2528.
Pytel, A. and Kiusulaas, J. 2010. Engineering mechanics (statics), SI Edition, third edition. Cengage Leaning Customer & Sales Support, 1-800-345-9706, Stanford, USA
Hibbeier, R. C. 2017. Mechanics of Materials, tenth edition. Pearson Education, Inc., USA
 
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์ , google , youtube
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน           -  แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา           -  สรุปผลการประเมินการสอน
-  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน -  ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน -  การวิจัยชั้นเรียน
-  ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา -  ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน