วิศวกรรมส่องสว่าง

Illumination Engineering

     1. เข้าใจธรรมชาติของแสงสว่าง หน่วยและการวัดแสงสว่าง
     2. เข้าใจหลอดไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
     3. เข้าใจการออกแบบและคำนวณแสงสว่างภายในอาคาร
     4. เข้าใจการออกแบบและคำนวณแสงสว่างภายนอกอาคาร ไฟถนนและดวงโคมฉาย
     5. เข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบแสงสว่าง เพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องทันตามยุคสมัย
     ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ธรรมชาติของแสงสว่าง หน่วยและการวัดแสงสว่าง หลอดไฟชนิดต่างๆ  ดวงโคมและการเลือกใช้งาน การออกแบบและคำนวณแสงสว่างภายในอาคาร การออกแบบและคำนวณแสงสว่างภายนอกอาคาร ไฟถนนและดวงโคมฉาย การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
     พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการออกแบบระบบไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
     1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
     1.1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
     1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
     1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
     1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
     1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
     1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
     1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแสงสว่าง  
     1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
     1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
     1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
     1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
     1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
     1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
  มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของแสงสว่าง หน่วยและการวัดแสงสว่าง หลอดไฟชนิดต่างๆ  ดวงโคมและการเลือกใช้งาน การออกแบบและคำนวณแสงสว่างภายในอาคาร การออกแบบและคำนวณแสงสว่างภายนอกอาคาร ไฟถนนและดวงโคมฉาย การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแสงสว่าง  
     บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
     2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล หรือกรณีศึกษา
     พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
     3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำการค้นคว้าเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอผลงาน
     3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
     3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในงานออกแบบแสงสว่าง
     3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้งานการออกแบบแสงสว่าง
     3.3.2   วัดผลจากการนำเสนอผลงาน
     3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
     4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
     4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
     4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
     4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
     4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเทคโนโลยีการออกแบบแสงสว่าง หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
     4.2.3   การนำเสนอรายงาน
     4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
     4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
     4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
     5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
     5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
     5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
     5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
     5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room
     5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
     5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
     5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
     5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
     5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
     6.1.1  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ
     6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ  ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
     6.2.1 สอนให้มีการปฏิบัติการจนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อของวิชา
     6.2.2  ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
     รายงานผลแต่ละหัวข้อของวิชา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ 6.ด้านทักษะพิสัย 1.คุณธรรมจริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5
1 ENGEE125 วิศวกรรมส่องสว่าง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.2, 1.4, 2.2-2.4, 3.3, 3.5, 4.2-4.5, 5.1, 5.5, 6.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1, สอบกลางภาค, ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 (การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบแสงสว่าง), สอบปลายภาค 5, 9, 17, 18 10%, 15%, 15%, 20%
2 1.1-1.2, 1.4, 2.2-2.4, 3.3, 3.5, 4.2-4.5, 5.1, 5.5, 6.2 การทำงานกลุ่มและผลงาน, การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1-1.2, 1.4, 3.3, 3.5, 4.2-4.5 การเข้าชั้นเรียน, การมีส่วนร่วม, อภิปราย, เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
     1.1 ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์. การออกแบบระบบแสงสว่าง. กรุงเทพฯ : กลุ่มบริษัท แสงมิตร กรุ๊ป.
     1.2 พิบูลย์  ดิษฐอุดม. การออกแบบระบบแสงสว่าง. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.2540.
     1.3 พิชัย  เพ่งพันธุ์พัฒน์. วิศวกรรมแสงสว่าง. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ.
     การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
     1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     1.3ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
     2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
     2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
     2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
     3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
     3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
     4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
     4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
     5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
     5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ