การเลี้ยงสัตว์น้ำ

Aquatic Animal Culture

ความสำคัญและพัฒนาของการเลี้ยงปลา เข้าใจการเลือกทำเลและการวางแผนสร้างฟาร์ม การจัดการคุณภาพน้ำ รูปแบบ และแบบแผนการเลี้ยงปลา โรคและศัตรูปลา 

 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล