สัมมนา 2

Seminar 2

1.1 เพื่อให้สามารถจัดเตรียมความพร้อมในการศึกษาผลงานทางวิชาการ
1.2 เพื่อให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตวัตกรรม หรือ งานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
1.3 เพื่อให้สามารถอธิบาย วิธีการเขียน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการดำเนินงานของงานเขียนทางวิชาการได้
1.4 เพื่อให้สามารถการทำปริทัศน์วรรณกรรม การอภิปรายและวิจารณ์งานเขียนทางวิชาการ การสรุปและ การย่อความ การเขียนงานทางวิชาการ การคัดลอกผลงานของผู้อื่น การนำเสนอปากเปล่า
1.5 เพื่อให้มีจริยธรรมในการนำเสนองานทางวิชาการ
เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าการรายงานและนำเสนองานเขียนทางวิชาการที่ครอบคลุมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในปัจจุบันหรือกรณีศึกษาจากสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการรายงานและนำเสนองานเขียนทางวิชาการที่ครอบคลุมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในปัจจุบันหรือกรณีศึกษาจากสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และหน้าห้องพัก
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งอาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
1.2.2 เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3 ให้ความสำคัญในวินัย ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.4 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.5 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
1.2.6 ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ
1.2.7 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.3.5 ประเมิณจากความสามารถในการศึกษางานที่ได้รับมอบหมายและการนำเสนอ
1.3.6 มีการอ้างอิงเอกสารหรือแหล่งที่มาของหลักการทฤษฎีและแนวคิดที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำปริทัศน์วรรณกรรม การอภิปรายและวิจารณ์งานเขียนทางวิชาการ การสรุปและการย่อความ การเขียนงานทางวิชาการ การคัดลอกผลงานของผู้อื่น การนำเสนอปากเปล่า จริยธรรมในการนำเสนองานทางวิชาการ
บรรยาย อภิปราย การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาข้อมูลและบทความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าโครงงานที่นำเสนอตามระยะเวลาที่กำหนด
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลและกรณีศึกษา
2.3.3 เมื่อสิ้นสุด ต้องนำเสนอและอธิบายงานวิจัยที่ได้ศึกษามา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงงานและได้รับอนุมัติโดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ
พัฒนาความคิด วิเคราะห์ เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญญาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
3.2.1 การมอบหมายงาน/การบ้าน ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
3.2.2 การมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า และรายงาน ทางเอกสาร
3.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1 ประเมินผลจากการทำงาน/การบ้าน
3.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา การเลือกใช้วิธีการในแก้ไขปัญหาในงาน/การบ้านที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานหรือข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเนื้อหาวิชาในส่วนของงานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
4.2.2 การนำเสนอรายงานการศึกษาในชั้นเรียน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปล การเขียน จากการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลของรายงาน/การบ้านที่มอบหมายให้
5.1.4 พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ
5.1.5 พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
5.1.6 พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยสามารถเลือกรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.1.7 พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาได้
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน
5.3.3 ประเมินจากการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 4 5 1 2 4 5 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 3 4 5 1 2
1 MENEE193 สัมมนา 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 3.2, 4.1-4.4, 5.1-5.3 ผลการสอบและนำเสนองานปากเปล่า ตลอดภาคการศึกษา 80%
2 1.2-1.3, 2.1-2.3, 3.1, 3.2, 4.1-4.4, 6.1 การส่งรายงานความก้าวหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย การส่งงานและรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.3, 4.1-4.4 , 6.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
IEEE Xplore
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
4.2 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4