การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

Auditing and Assurance

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึง วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
1.2 เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ) และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
1.3 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ตั้งแต่ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินและพิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบการจัดทำแนวการตรวจสอบบัญชี การสอบทานและการควบคุมงานสอบบัญชีตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในงานตรวจสอบและเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ
1.5 อธิบายองค์ประกอบสำคัญของงานให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น
2.1 เพิ่มกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีจากสถานการณ์ตัวอย่าง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ทฤษฎีที่เรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
2.2 ปรับจากการเรียนทฤษฎี 3 ชั่วโมงเป็น ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และปฏิบัติอีก 2 ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้
2.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการสอนของอาจารย์เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา โดยผ่านทางเวปไซด์ของสาขาการบัญชี (http://www.bacc.rmutl.ac.th)
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดความสำคัญของการสอบบัญชีที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน วิวัฒนาการและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี ประเภทของการตรวจสอบและบริการให้ความเชื่อมั่น กรอบแนวคิดสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในกรณีต่าง ๆ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการพิจารณาการทุจริตในรายงานการเงิน จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง ความมีสาระสําคัญ การวางแผนและการกําหนดแนวการตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การบันทึกผลการตรวจสอบและการจัดทำเอกสารการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบรายการที่สำคัญในงบการเงินและและการเปิดเผยข้อมูล การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงานการสอบบัญชี และการตรวจสอบและรับรองภาษีอากร การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการให้บริการความเชื่อมั่น และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
3.1 อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาโปรแกรม Microsoft team ได้ตลอดเวลา
3.2 นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในข่าว บทความวิชาการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้สอนแชร์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในชื่อ “พี่น้องตีนดอยเรียนออดิทกัน”
3.3 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้

1.1 มีความรู้ และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี
1.2 สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
1.3 แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
บรรยายผ่านระบบออนไลน์ พร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชาเรียน  2) อภิปรายร่วมกันให้กลุ่มเรียนในระบบ Microsoft Team (CM Auditing & Assurance by Aj. Wit) และ สอดแทรกกรณีศึกษาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 3) มอบหมายกรณีศึกษา/ข่าวเกี่ยวกับจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ และเขียนบทความแสดงความเห็นตามขอบเขตที่กำหนด 4) ชม Clip VDO ด้านจรรยาบรรณที่จัดทำโดยรุ่นพี่ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับ Clip VDO ดังกล่าง ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยเช็คชื่อ 6) สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงในการศึกษารายวิชานี้ เช่นการส่งงาน การเข้าเรียน ความรับผิดชอบในการทำงานที่มอบหมายให้ 7) สังเกตพฤติกรรมในการทำงานที่มอบหมาย ว่าไม่มีการลอกงานเพื่อน
 
 
ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาขณะเรียนในระบบออนไลน์ ประเมินจากกรณีศึกษาและงานที่มอบหมายให้ ประเมินจากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการอภิปรายในชั้นเรียน การแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในชั้นเรียนและลงทะเบียนเข้าเรียน
5) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยและความซื่อสัตย์รายบุคคล
6) บันทึกการจัดส่งงานและ ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  มีความรู้และความเข้สใจในการจัดทำและนำเสนอสารสนเทศทางบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยายและอภิปราย การสอนแบบสาธิต การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลอง การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานหรือโครงการ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรมและการศึกษาดูงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงาน การค้นคว้า และการนำเสนอ การประเมินจากการสอบข้อเขียน หรือ การสอบปฏิบัติ การประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ประกอบการจากสถานการณ์จริง หรือ การฝึกงาน ในองค์กรธุรกิจ การประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ การประยุกต์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาด้วย วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานทางบัญชีในเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลองที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของแต่ละรายวิชา ประเมินจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
มีความอดทน ความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคม และจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมองค์กร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถทำงานให้สำเร็จ ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี
มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อยโดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลัดกันเป็นผู้รายงาน มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยให้มีการอภิปรายแสดง ความคิดเห็น ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ
ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงานรวมทั้งการใช้ความรู้การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ มีความสามารถในการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์
มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน มอบหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียน ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเมินจากผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ประเมินจากการสอบข้อเขียน ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ๋์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม - ประเมินผลจากAssignment ท้ายบท และรายงานผลจากการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา - ประเมินผลจากงานที่นักศึกษาส่งว่าเป็นการทำงานด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกงานของผู้อื่นมาส่ง และจำนวนนักศึกษาที่ทุจริตการสอบ - ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา - ประเมินจากความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต - ประเมินจากระดับ Defined Issue Test (การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ) 1-16 10%
2 ความรู้และทักษะทางปัญญา - ทดสอบหลักการและทฤษฎีท้ายบทเรียนโดยการสอบย่อย และให้คะแนน - ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน - ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า - ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 5 9 13 และ 17 70%
3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ -ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและรายงานที่เป็นรูปเล่ม -ประเมินจากเทคนิคที่นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1-17 10%
4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณธรรม จริยธรรม ให้จัดทำ Clip VDO เพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 9 10%
เอกสารประกอบการสอนโดย ผศ.ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี
  (ปรับปรุง กรกฎาคม 2566)
1. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน ที พี เอ็น เพรส , 2565
2.  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , มาตรฐานการสอบบัญชี.
3. ศิลปพร ศรีจั่นเพชรและ ขวัญสกุล เต็งอำนวย, แนวการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี, กรุงเทพมหานคร, 2563.
http://www.tfac.or.th
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และปัญญาดำเนินการดังนี้
4.1.1 จัดทำแผนการสอน กรณีศึกษาและข้อสอบ เสนอต่อกรรมการทวนสอบที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตาม มอค. 2 และ IES หรือไม่
4.1.2 หลังจากสำเร็จวิชา Auditing นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจำหลักสูตรจะทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการด้านการสอบบัญชีที่ใช้นักศึกษาฝึกงานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อวัดว่านักศึกษาสามารถนำผลสัมฤทธิ์ด้านปัญญาและความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ดีเพียงใด โดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
4.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม จะทดสอบโดยใช้แบบตัววัดจริยธรรมหรือจรรยาวิพากษ์ (DIT) ของ Rest (1976) และการวัดค่านิยมเชิงวิชาชีพบัญชีของ Schwarzt (1995) โดยจะทดสอบแบบทดสอบดังกล่าวทั้งก่อนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มของระดับคุณธรรมจริยธรรม
4.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะกระทำโดยให้นักศึกษานำเสนองานหน้าชั้นเรียนในตอนปลายภาคเรียนและตอนฝึกงาน และสังเกตทักษะการนำเสนอและการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
4.4 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์และงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง