ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี

English for Accounting

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
    2. ด้านความรู้ มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักปฏิบัติในเนื่อหารายวิชา รวมถึงสามารถติดตามความก้าวหน้า ใผ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา
    3. ทักษะด้านปัญญา มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
    4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
    5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาละเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
เป็นรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกสำหรับ มคอ.2 ปี 2565
ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี อาทิ เอกสารทางการบัญชี รายงานทางการเงิน Study and practice communicative English skills using in accounting, for example, accounting documents, financial statement, etc.
5
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรบาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชา
2. ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละและการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
4. การเรียนรู้และการสอนจากกรณีศึกษา
1. การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพรียงของการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำและนำเสนอสารสนเทศทางบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
1. ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นความคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยายและอภิปราย การยกตัวอย่าง การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน การยกตัวอย่าง การถาม-ตอบในชั้นเรียน การใช้กระบวนการนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน การสอนด้วยสถานการณ์จำลองการสอนแบบเน้นกรณีปัญหา และการสอนด้วยกระบวนการ games base education
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานหรือโครงการ
3. การเรียนรู้จากสถานการร์จำลอง
1. ประเมินผู้เรียนระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงาน การค้นคว้า และการนำเสนอ
2. การประเมินจากการสอนข้อเขียน หรือการสอบปฏิบัติ
 
1. มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ การประยุกต์้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
2. มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธ๊การที่ถูกต้องและเหมาะสม
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการ์ณจำลอง
2. จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆทั้งในสาขาและนอกสาขา
1. ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลองที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของแต่ละสาขาวิชา
3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
1. มีความอดทน มีควมรับผิดชอบ ทักษะทางสังคม และจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ต่าง ๆ วัฒนธรรมองค์กร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1. มอบหมายงานให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เช่น การแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา โดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกทีม และผลัดกันเป็นผู้นำเสนอ
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
2. ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่มประเมินจากงานที่มอบหมายและระยเวลาในการส่งงาน
3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนโดยเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์
1. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข
2. มอบหมายงานที่ต้องการสืบค้นข้อมูลสารสนเศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน มอบหายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะหในห้องเรียนในรูปแบบสืออิเล็กทรอนิกส์
1. ประเมินจากผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชิงสถิติและคณิตศาสตร์
2. ประเมินจากผลงานการสืบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
3. ประเมินจากการสอบข้อเขียน
4. ประเมินทักษะการใช้ภาษพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสนทนาและเสนอรายงาน ใช้ภาษาเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรบาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชา 2. ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละและการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน 4. การเรียนรู้และการสอนจากกรณีศึกษา 1. ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นความคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยายและอภิปราย การยกตัวอย่าง การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน การยกตัวอย่าง การถาม-ตอบในชั้นเรียน การใช้กระบวนการนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน การสอนด้วยสถานการณ์จำลองการสอนแบบเน้นกรณีปัญหา และการสอนด้วยกระบวนการ games base education 2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานหรือโครงการ 3. การเรียนรู้จากสถานการร์จำลอง 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการ์ณจำลอง 2. จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆทั้งในสาขาและนอกสาขา มอบหมายงานให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เช่น การแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา โดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกทีม และผลัดกันเป็นผู้นำเสนอ 1. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข 2. มอบหมายงานที่ต้องการสืบค้นข้อมูลสารสนเศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน มอบหายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะหในห้องเรียนในรูปแบบสืออิเล็กทรอนิกส์
1 BACAC155 ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล