การดำเนินงานบริการส่วนหน้า

Front Office Operation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสายงานการโรงแรม ( การต้อนรับส่วนหน้า )ทราบถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น จนจบขั้นตอนสามารถนำไปประกอบร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยวได้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง
- เพื่อให้ตามทันกับยุคสมัยโรงแรมปัจจุบัน - เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ - มีรายวิชาความรู้มากขึ้น - เกิดแรงจูงใจในเนื้อหา วิชาเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม โครงสร้างแผนกบริการส่วนหน้า คุณสมบัติของพนักงานบริการส่วนหน้า การสำรองห้องพัก งานอาคันตุกะสัมพันธ์ กระบวนการก่อนเข้าพัก  ระหว่างพัก และคืนห้องพัก ตลอดจนการประสานงานกับส่วนงานภายในและภายนอก การแก้ปัญหาในงาน รวมทั้งการวางแผนและการจัดการ
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ  -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BOATH116 การดำเนินงานบริการส่วนหน้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล