การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ

Tourism and Hospitality Marketing

มีความรู้ความเข้าใจความหมายความสำคัญของการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มีทักษะในการเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าในงานขาย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการตลาดและบริการ
ความหมายและความสำคัญของการตลาด ส่วนประกอบของตลาดท่องเที่ยวและบริการ การวิเคราะห์โอกาสของตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การวัดและพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และส่วนผสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและบริการ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1   มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2    มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
1.1.3    มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.1.4    มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.1     เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
1.2.2    อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน
1.2.3    สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.2.4    กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1    พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2    พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์
1.3.3    ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4    เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
2.1.1     มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.1.2     มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในวิชาขั้นสูงต่อไป
2.1.3     นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการ
2.1.4    นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทัศนคติ ค่านิยม ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในกระบวนการทางสังคม หลักมนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นกลุ่ม
2.2.1     บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2     การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
2.2.3     ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.2.4     การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้  (Problem – based Learning)
2.3.1     ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2     ประเมินจากการทำรายงาน และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3.3.1     สามารถนำความรู้เบื้องต้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.3.2     สามารถนำความรู้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาเรียนขั้นสูงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
3.3.3     วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
3.2.1     การบรรยายในชั้นเรียน การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
3.2.2     การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.2.3     อภิปรายกลุ่ม
3.2.4     การสอนโดยการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.2.5     การสอนโดนเน้นการประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้บทบาทสมมติ
3.3.1    การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
3.3.2    ความสนใจและตั้งใจเรียน การเข้าชั้นเรียน  การนำเสนอผลงาน  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา เนื้อหาของงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และความคิดสร้างสรรค์ 
3.3.3    สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
3.3.4    ปฏิภาณไหวพริบในการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.5    พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่ม    ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3    มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.1.4    มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่ม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.2.3   การเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและชี้แนะ
4.2.4   จัดกิจกรรมการสอนที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
4.3.1     ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน
4.3.2     ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3     ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3.4    ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้ ดูจากการนำเสนอผลงาน และการสอบถามจากนักศึกษา
5.1.1     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2    มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการบริการการในภัตตาคารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
5.1.3    มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4    มีความสามารถในการใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทำงานได้
5.1.5    พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.1     มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2     นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 1.1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 2.1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.2 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในวิชาขั้นสูงต่อไป 2.3นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการ 3.1 สามารถนำความรู้เบื้องต้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 3.2 สามารถนำความรู้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาเรียนขั้นสูงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 3.3 วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 4.1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.3มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 5.1.มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.2 มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการบริการการในภัตตาคารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 5.3มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1มีทักษะและสามารถปฎิบัติงานพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 6.2 มีทักษะสามารถปฏิบัติตามแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 6.3 มีทักษะสามารถปฎิบัติงานตามสมรรถะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล
1 BOATH113 การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1,5.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 15 30% 30%
     Worksheet หรือ Task sheet ที่พัฒนาโดยอาจารย์ผู้สอน
ผล ยาวิชัย.การตลาด.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2546.
ไม่มี
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ