ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก

Culinary Arts of Western Cuisine

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของอาหารตะวันตก 1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องปรุง วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประกอบอาหารตะวันตก 1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดเตรียมและประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และใช้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารตะวันตก 1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดรายการอาหารประเภทต่าง ๆ และผสมผสาน ความรู้ที่ได้มาพัฒนาและประยุกต์รายการอาหารตะวันตก
เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลักษณะและประเภทของอาหารตะวันออกที่นิยมในปัจจุบัน การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบในการประกอบอาหารตะวันออก หลักการประกอบ การประกอบอาหารว่าง อาหารจานหลัก อาหารจานหวาน และการจัดตกแต่ง
3.1 วันเวลาราชการ ณ ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 3.2  e-mail; donporn@rmutl.ac.th
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัยในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา และพฤติกรรมในการเรียน   2. สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในคาบเรียน  โดยเน้นการมีจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม   3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยให้ระบุที่มาขอแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน 
1. จากการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล มีการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม  2. จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาและมีประสิทธิภาพและการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ  3. จากการสอบถามการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา   2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา   3. สามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. บรรยายและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ  2. จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เช่น สื่ออิเลกทรอนิกส์ แล้วนำมาอภิปรายในชั้นเรียน   4. มอบหมายให้นำเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบรายงานและปากเปล่า  5. มอบหมายให้นักศึกษานำภาษาที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ นอกห้องเรียน
1. จากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน    2. จากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทำในแต่ละบทเรียน      3. จากการซักถาม โต้ตอบ     4. จากการสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทำกิจกรรม
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ   2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1.  ฝึกการเขียนรายงานการประกอบอาหารได้อย่างเป็นขั้นตอนและหาแนวทางแก้ไขได้ (Solving Problem) 2.  เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะบรรยายเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดปัญญาในการคิดวิเคราะห์แยกแยะได้
1.  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบข้อซักถามอาจารย์ 2.  พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 3.  การเก็บคะแนนกลางภาคและปลายภาค
1.  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
2.  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐาน
1.  จัดกิจกรรมกลุ่มหรือการทำงานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
1.  ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้ 2.  การเก็บคะแนนย่อย
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 2.  นำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.  ข้อสอบเก็บคะแนนย่อย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN157 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.1,5.3 การสอบกลางภาค 9 20
2 2.1, 3.1,5.3 การสอบปลายภาค 17 20
3 2.1, 3.1,5.3 การสอบปฏิบัติงานอาหาร 8 และ 16 30
4 1.3, 2.1, 4.3, 5.2, 5.3 -การส่งงานตามที่มอบหมาย -การศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอ -การเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติ -การทำงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 20
5 1.2, 4.1, 4.3 - จิตพิสัย - การเข้าชั้นเรียน - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
เอกสารประกอบการสอน อ.ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี 2562. ศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- American Culinary Federation. 2006. Culinary Fundamentals. Pearson Education, Inc.:New Jersey, USA. - Gisslen W. 2011. Professional cooking. John Wiley &Sons: New York,USA
เวปไซต์เกี่ยวกับการจัดเลี้ยง Cooking / Culinary / Western food เป็นต้น
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 2.แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 3.ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมสอน ผลการเรียนของนักศึกษาการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2  มีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา เช่น การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา หรือผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้      ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย