คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต

Computer Aided Design and Manufacturing

ผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการทางด้านพื้นฐานการออกแบบ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านวิศวกรรมในสภาพปัจจุบัน
เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม  สามารถเข้าใจหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีทักษะในการนำความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ เพื่อให้การเขียนแบบทำได้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขดัดแปลงแบบในภายหลังได้ง่ายและคล่องตัวสูง  พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บและแสดงข้อมูลในงานเขียนแบบได้ตามต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการวิธีการโปรแกรมออกแบบชิ้นงานแบบสองมิติการสร้างและแก้ ไข โดยคำสั่งพร้อมจัดเก็บข้อมูลแบบต่างๆ
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในแต่ละครั้งที่เข้าทำการสอน -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นวิศวกรจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ  ได้แก่ 1.1.1 มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.3  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 1.1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1 กำหนดนโยบายการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน การส่งงานและการนำเสนองานรวมถึง มอบหมายงาน กำหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 1.2.2  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียน 1.2.3 ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน ซักถาม ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 1.2.4 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 1.2.5 มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลา 1.3.2  ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ การรับฟัง และการปรับปรุงแก้ไขผลงาน 1.3.3  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง 1.3.4  ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.4  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 2.1.5  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1  ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการด้านปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงา 2.2.2  ให้นักศึกษาปฏิบัติการทางด้านการใช้เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมพื้นฐาน โดยการนำหลักทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีได้ 2.2.3  มอบหมายงานให้นักศึกษาทำตามเงื่อนไขรายวิชา
2.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานเขียนแบบและออกแบบ โดยการนำหลักทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ 2.3.2 พิจารณาจากงานที่มอบหมาย
3.1.1  มีการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  3.1.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานจริงได้ 3.1.3  สามารถแก้ปัญหาทางด้านพื้นฐานงานวิศวกรรมได้โดยนำหลักการต่างๆมาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 3.1.4  มีความใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
3.2.1  มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ในการนำเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน 3.2.2  การมอบหมายให้นักศึกษาทำหัวข้องานที่ให้เน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 3.2.3  เน้นการศึกษาค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
3.3.1 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน
4.1.1   สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 4.1.2   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.1.3   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 4.1.4   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 4.1.5   มีภาวะผู้นำ
4.2.1  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล 4.2.2  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 4.2.3  ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 4.2.4  ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.3.1  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 4.3.2  ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 4.3.3  ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
 
5.1.1 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 5.1.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิศวกรรมขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
5.2.1 มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมพื้นฐาน งานด้านการเขียนแบบและออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 5.2.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษานำเสนองาน
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีด้านงานวิศวกรรมการเขียนแบบและออกแบบเพื่อการประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพ 5.3.2 ประเมินจากผลงานทางด้านปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย
6.1.1  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.1  สาธิตด้านการปฏิบัติการ โดยอาจารย์ผู้สอน 6.2.2  ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
6.3.1  นักศึกษาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด 6.3.2  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการจดบันทึก 6.3.3  พิจารณาผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 20 % 20 %
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 - ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและเขียนแบบตามแต่ละหัวข้อ - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม - การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50 %
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมงานกลุ่ม การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
 
[1]  บรรเลง  ศรนิลและประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์,ตารางงานโลหะ, กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, 2535 [2]  บุญศักดิ์  ใจจงกิจ, ทฤษฎีเครื่องมือกล, กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556 [3]  เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ตำรา การออกแบบและสร้างกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล
หลักสูตร ปวส.ช่างยนต์
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ